Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Дания

Актуализирано на 05.05.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Новите ограничителни мерки за влизане в Дания, които са в сила от 21 април 2021 г., са различни и зависят от това дали държавата, от която идват чуждите граждани попада в категорията „червен“, „оранжев“ и „жълт“ код, от превозното средство, с което чуждите граждани пътуват до Дания, както  и от целта на посещение. 

В зависимост от това дали държавата, от която идват чуждите граждани попада в категорията „червен“, „оранжев“ и „жълт“ код – ще бъдат изисквани различни документи и тестове преди и след пристигането им в Дания. 

Списъкът с държавите, които попадат в категорията „червен“, „оранжев“ и „жълт“ код ще бъде актуализиран всяка седмица и може да бъде намерен на сайта на датската полиция:   https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries

Списъкът с изискванията към чуждите граждани при пътуване до Дания от държави, попадащи в категорията код „жълто“:

 • Представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 24 часа преди да се качат на самолета;
 • Представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 24 часа  преди да пристигнат в Дания /чужденци, които нямат постоянно пребиваване в Дания/;
 • Представяне на негативен тест за COVID-19 след като пристигнат в Дания. 

Списъкът с изисквания при пътуване за Дания от държави, попадащи в категорията код „оранжево“: 

Към настоящия момент България е включена в тази категория!! 

 • Представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 24 часа  преди да се качат на самолета;
 • Документи, доказващи „уважителна“ причина за влизане в Дания (отнася се за чужденци, които нямат постоянно пребиваване в Дания)
 • Представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 24 часа  преди да пристигнат в Дания (чужденци, които нямат постоянно пребиваване в Дания);
 • Представяне на негативен тест за COVID-19 след като пристигнат в Дания;
 • Самоизолация за период от 10 дни след пристигане в Дания. 

Списък с изисквания при влизане в Дания от държави, попадащи в категорията код „червено“:

Представяне на негативен тест за COVID-19 преди да се качат на самолета;

 • Документи, доказващи „уважителна“ причина за влизане в Дания (отнася се за чужденци, които нямат постоянно пребиваване в Дания)
 • Представяне на негативен тест за COVID-19 преди да пристигнат в Дания (чужденци, които нямат постоянно пребиваване в Дания);
 • Представяне на негативен тест за COVID-19 след като пристигнат в Дания;
 • Самоизолация за период от 10 дни след пристигане в Дания. 

Деца до 12 годишна възраст са изключени от задължението да представят тест за COVID-19. 

Изискването за представяне на „уважителна“ причина за допускане до територията на Дания, както и изискването за представяне на тест за COVID-19  при пристигане в Дания не се отнася за датските граждани и за чужденците, които са постоянно пребиваващи в страната или имат валидно разрешение за пребиваване в Дания, освен ако не пътуват за Дания със самолет. 

Считано от 1 май т.г., чуждите граждани, пътуващи за Дания от държави-членки на ЕС и на Шенгенското пространство, попадащи под категорията „оранжев“ код, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена от Европейската агенция по лекарствата, могат да пътуват за Дания без да е необходимо да доказват „уважителна“ причина и без да представят негативен тест за COVID-19 преди полета и при пресичане на датската граница. Те са освободени и от изискването за самоизолация след пристигане в Дания. За целта те трябва да представят документ за извършена ваксинационна схема срещу COVID-19  в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена от Европейската агенция по лекарствата. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период след поставяне на последната доза, но не повече от 180 дни преди пътуването. Документът следва да съдържа следната информация: имената и рождената дата на ваксинираното лице, името на ваксината, дата на поставяне на двете дози ваксини,  статут на ваксината ( т.е. дали е одобрена от Европейската агенция по лекарствата).

ВАЖНО! Изискването за представяне на негативен тест за COVID-19, направен до 24 часа преди полета за Дания, се отнася за всички граждани, включително и за датските граждани и за  чужденците, които са постоянно пребиваващи в Дания или имат валидно разрешение за пребиваване в Дания. 

Всички чужди граждани, които нямат разрешение за пребиваване в Дания трябва да си направят тест за COVID-19 преди и след пристигането им в Дания, както и да представят документи, доказващи „уважителна“ причина за посещение на страната.  

Всички граждани, които пристигнат в Дания от държава, попадаща в категорията „оранжев“ или „червен“ код трябва да се самоизолират за период от 10 дни. 

Считано от 21 април 2021 г. изискването за самоизолиране след пристигане в Дания не се отнася за гражданите, които пристигат от държави, попадащи в категорията „жълт“ код. За тях не се отнася изискването за доказване  на „уважителна причина“ за допускане до територията на Дания.

Чуждите граждани, които не пребивават постоянно в Дания или нямат разрешение за пребиваване в страната и пътуват за Дания от държава, попадаща в попадаща в категорията „оранжев“ или „червен“ код трябва да представят съответните документи, доказващи „уважителна“ причина, за да бъдат допуснати до територията на  Дания.

Списъкът с „уважителните“ причини за влизане в Дания е следният: 

I. Посещение с цел работа, бизнес

1. Работещо в Дания лице – необходимо е валидно разрешение за работа в Дания и/или договор за работа, както и фиш за изплатена заплата/трудово възнаграждение от работодателя от предходния месец;

2. Самонаето в Дания лице - необходимо е валидно разрешение за работа в Дания и доказателства, че лицето е самонаето. 

3. Превозвач на стоки – трябва да представи на границата един от следните документи:

• Доказателство за транзакцията под формата на фактура, касова бележка, договор за покупка или други подобни.

• Документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде предадена от работодателя на работника.

• Удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.

• От превозвачите на товари не се изисква негативен тест, когато пътуват с камиона си, освен ако превозвачът постоянно пребивава в Южна Африка – в тези случаи трябва да представи негативен тест, направен 24 часа преди пресичането на датската граница. 

4. Участие в среща, като част от вашата работа. В  случая  трябва да  се представят доказателства, като получена покана или писмо по електронната поща, доказващи бизнес отношенията на чуждия гражданин с датския си партньор, и съдържащи информация за часа и мястото на срещата, както и контактна информация за канещото лице, който да потвърди на граничните власти написаното в поканата/имейла. 

5. Моряк, капитан на самолет и дипломат.

6.  Участие в интервю за работа.  В  случая  трябва да  се представят доказателства, като получена покана за  интервю от датска компания, съдържаща контактна информация за представителя на датската компания или фирма, който да потвърди на граничните власти написаното в поканата. 

7. Ученик или студент в Дания. За целта трябва да се представи разрешение за пребиваване в Дания като ученик/студент. Ако идвате за първи път – трябва да представите писмо, доказващо, че сте записан в съответното учебно заведение, и ще бъдете допуснат до Дания не по-рано от 2 седмици преди началото на учебните занятия. 

8. Стаж в Дания. Чуждите граждани могат да бъдат допуснати до Дания ако имат стаж, който е задължителен елемент от официалната образователна програма в друга страна. В този случай стажът в Дания ще се счита за в същата категория като образованието в Дания. Следва да се представи потвърждение от чуждестранната образователна институция, че стажът е задължителен елемент от тяхната образователна програма, както договор за стажант със съответното работно място за стаж в Дания.

II. Частно посещение в Дания

1 . Съпруг, партньор, годеник, брат и сестра, родители, баба и дядо, доведени деца, доведена майка или баща на лице, което постоянно пребивава и/или работи в Дания. Роднинската връзка трябва да бъде доказана с превод на съответния акт, издаден от компетентен държавен орган – акт за раждане, акт за брак и др. В случаите когато се касае за посещение на брат или сестра, роднинската връзка може да се докаже чрез превод на актовете за раждане на поканения и на канещия български гражданин. 

Пътуващото лице трябва да се снабди и с копие на документи, удостоверяващи, че канещото лице е с постоянното пребиваване в Дания, т.е. с копие на адресна регистрация на канещото лице. В случаите, когато се касае за партньори и роднинската връзка не може да бъде доказана, канещото лице може да изпрати собственоръчна написана декларация, удостоверяваща, че е във взаимоотношения с каненото лице от дълго време, поне три месеца, като изрично посочва, че целта на пътуване на поканеното лице е да посети канещото лице, което постоянно пребивава в Дания. В декларацията трябва да се посочи адресът на канещото лице и неговия телефон за връзка. Тази покана може да се използва за многократни пътувания до Дания. Образец на декларацията може да се намери на страницата на датската полиция:  https://en.coronasmitte.dk/Media/6/F/04%20Declaration%20Solemn%20declaration%20on%20relationship%20for%20use%20in%20connection%20with%20entry.pdf

2. Посещение на сериозно болен роднина в Дания – документи, удостоверяващи роднинската връзка с превод на английски, писмо от лечебното заведение, потвърждаващо здравословното състояние на лицето, както и неговото съгласие да бъде посетен от пристигащия от България роднина. 

3. Посещение с цел присъствие по време на раждането на детето на пътуващия за Дания – доказателства за предстоящото раждане на детето, съгласие на майката и потвърждение, че поканеното лице е баща на детето, което ще се роди и че тя е съгласна той да присъства на раждането. Бащата може да бъде допуснат три седмици преди самото раждане в Дания;

4. Продължаване лечението си в лечебно заведение в Дания – документ от лечебното заведение, удостоверяващо целта на посещението; 

5. За присъствие на погребение.

6. Важна среща в посолството или консулството на съответната държава в Дания. За целта е нужно писмо от съответното дипломатическо представителство, доказващо деня и часа на срещата. 

III. Посещение по правни въпроси 

1. За участие в съдебно заседание – представя се призовката от съда. 

IV. Транзитно преминаване през Дания 

Чуждите граждани могат да преминават транзитно през Дания ако докажат „уважителна“ причина, доказваща необходимостта да преминат транзитно през територията на страната, както и ако представят  негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 24 часа преди пресичане на датската граница. 

Деца до 12 годишна възраст са изключени от задължението да представят негативен тест. 

По-строги правила се прилагат за чуждите граждани, пристигащи от държави, попадащи под категорията „червен“ код и пътуващи транзитно през Дания. 

Гражданите, които пътуват до Дания със самолет, с цел транзитно преминаване през Дания на  път за Швеция трябва да представят на летището в София негативен тест за COVID-19, който да е валиден 24 часа преди пресичането на датската граница. На летището в Копенхаген трябва да докажат със съответните документи, че целта им на пътуване е транзитно преминаване през Дания. Това може да стане като преставят предварително закупен билет за влак от летището в Копенхаген до Швеция, както и  да докажат една от описаните по-горе «уважителни» причини.

Ако гражданите пътуват  от Швеция  с влак или автомобил до летището в Копенхаген, те трябва да представят на датско-шведската граница  негативен тест за COVID-19, който да е валиден 24 часа преди пресичането на датската граница. Те следва да представят закупения самолетен билет, за да докажат, че целта на пътуването им е транзитно преминаване през Дания до летището в Копенхаген. 

Гражданите, които преминават транзит през Дания, независимо от превозното средство, с което влизат в Дания, не подлежат на задължителна карантина. 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Задължителна 10 дневна карантина за всички, които влизат в Дания от държави, попадащи в категорията „оранжев“ или „червен“ код.

Изключението се отнася само за граждани, пътуващи за Дания от държави, попадащи в категорията „жълт“ код, и за тези, които пътуват транзитно през Дания, след като са представили „уважителна“ причина и негативен тест за  COVID-19, направен в рамките на 24 часа от пресичането на датската граница. 

Задължителната карантина може да бъде прекратена, ако бъде представен PCR тест, направен не по-рано от четвъртия ден от влизането в страната.

На този линк - Coronaprover.dk , гражданите могат да проверят най-близките до техния адрес лаборатории за PCR тестове в Дания и да си запазят час за тест. Тези, които нямат NemID – могат да си запазят час за  PCR тестове  на посочените в сайта телефони. 

3. Транзитно преминаване:

Гражданите, които пътуват до Дания със самолет, с цел транзитно преминаване през Дания на  път за Швеция трябва да представят на летището в София негативен тест за COVID-19, който да е валиден 24 часа преди пресичането на датската граница. На летището в Копенхаген трябва да докажат със съответните документи, че целта им на пътуване е транзитно преминаване през Дания. Това може да стане като преставят предварително закупен билет за влак от летището в Копенхаген до Швеция, както и  да докажат една от описаните по-горе «уважителни» причини.

Ако гражданите пътуват  от Швеция  с влак или автомобил до летището в Копенхаген, те трябва да представят на датско-шведската граница  негативен тест за COVID-19, който да е валиден 24 часа преди пресичането на датската граница. Те следва да представят закупения самолетен билет, за да докажат, че целта на пътуването им е транзитно преминаване през Дания до летището в Копенхаген. 

Гражданите, които преминават транзит през Дания, независимо от превозното средство, с което влизат в Дания, не подлежат на задължителна карантина. 

Деца до 12 годишна възраст са изключени от задължението да представят негативен тест. 

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничения/забрани за транспортните фирми, които превозват товари (transportation of freight). 

Всички стоки, оформени като „товари“ (freight) ще се допускат на територията на Дания.

Гражданите, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, трябва да представят един от долу изброените документи, посочени на страницата на датската полиция: 

• Доказателство за транзакцията под формата на фактура, касова бележка, договор за покупка или други подобни.

• Документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде заверена от работодателя на работника.

• Удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.

  Гражданите, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, са освободени от изискването да представят негативен тест при пресичане на датската граница с камиона си, освен ако са жители / или постоянно пребиваващи в Обединеното кралство или Южна Африка. 

ВАЖНО! 

Считано от 01.01.2021 г. властите в Копенхаген въведоха изискването за заплащане на минимална заплата за международните превозвачи на товари и на пътници, работещи и на територията на Дания. Това изискване важи и за комбинираните превози. 

Минималното заплащане за час за шофьор на товари трябва да бъде 164,96 датски крони (22,14 евро), а за международните шофьори на автобуси - 163,92 датски крони (22 евро). Всички международни компании ще трябва да се регистрират в “Foreign Transport in Denmark” (UTIK). 

За транспортни дейности на територията на Дания, които не са регистрирани в UTIK, се предвижда глоба в размер на 10,000 датски крони (1342 евро).

При регистрирането на транспортната дейност трябва да бъде декларирана следната информация:

 1. 1. Името и адреса на компанията, както и телефони за връзка;
 2. 2. Информация за начина на транспортиране, маршрута, началната и крайната дестинация;
 3. 3. Регистрационен номер  на превозното средство;
 4. 4. Начална дата и крайна дата на транспортирането;
 5. 5. Документи за идентичност на шофьора на шофьора;
 6. 6. Вид на извършвания транспорт.

При  проверка от страна на датските власти, шофьорът е задължен да представи:

 1. 1. Регистрация в UTIK;
 2. 2. Договор за работа на шофьора;
 3. 3. Фиш за заплата (или друг документ със съответната информация, където е посочен метода на изчисляване на заплатата на същия шофьор за предходната година);
 4. 4. Справки за работното време на шофьора за същите периоди като в документацията за заплащане/възнаграждение.

Това изискване на датските власти влиза в сила на 1 януари 2021 г., като неговото изпълнение ще бъде стриктно контролирано.

5. Граничен режим:

От началото на коронакризата, датската страна никога не е затваряла напълно своите граници, особено за транспортните средства за превоз на товари. 

Не се предвижда Дания да затвори границите си напълно.  

В случай на пълно или частично затваряне на границите на Дания, транспортните средства, имащи за цел да преминат транзит през страната, могат да използват фериботната връзка Германия-Швеция по маршрута Рощок-Трелеборг и обратно (по две пресичания дневно на две различни компании).


6 Вътрешни мерки:

Ограничителните мерки за борба с разпространението на  COVID-19 на национално ниво, които са валидни са:

 • Максималният брой на събиращите се на обществени места на открито е 10 души, а на в затворени помещения – 5 души. 
 • Максимален брой от 50 лица при провеждане на възпоменателни служби/погребения.
 • Носене на предпазна маска/шлем в градския транспорт, магазините и заведенията, където се изисква също спазване на дистанция. 
Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

 • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
 • пътна застраховка - номер на полицата
 • кръвна група
 • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация