Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Виза за България

Визов режим

Обща информация

България и Общата визова политика на Европейския съюз

Oт 1 януари 2007 г. Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Акта за присъединяване.

България и Шенгенското пространство

Съгласно Решение (EС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния, считано от 31 март 2024 г., Република България е част от Шенгенското пространство, като първоначално се премахват проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници.

Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници. Това решение ще се вземе от Съвета с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния.

Единни (шенгенски) визи

От 31 март 2024 г. Република България издава единни (шенгенски) визи, валидни за цялото Шенгенско пространство. Шенгенска виза, издадена от Република България след 31 март 2024 г., ще позволи на притежателя ѝ да пътува в цялото Шенгенско пространство в съответствие с шенгенските правила (не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период), независимо от проверките по вътрешните сухопътни граници.

Краткосрочният престой (90 дни в рамките на всеки 180 дни) в рамките на Шенгенското пространство започва да се брои от момента на влизане на територията на Шенген, включително за Република България.

Визи за краткосрочно пребиваване, издадени от Република България преди 31 март 2024 г.

В съответствие с чл. 2 от Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета, допълнително обяснено в съображение 8 от преамбюла му, националните визи за краткосрочно пребиваване, издадени от Република България и Румъния преди 31 март 2024 г., остават валидни за срока им на валидност. Въпреки това притежателите на тези национални визи за краткосрочно пребиваване ще могат да пътуват само в Република България, Румъния, а също и в Кипър, но не и в други държави-членки на Шенген.

Притежателите на национална виза за краткосрочно пребиваване, издадена от Република България или Румъния, които желаят да пътуват до други държави-членки на Шенген, ще трябва да кандидатстват за шенгенска виза.

Визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издадени от Република България

Разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от Република България, ще продължат да бъдат валидни след 31 март 2024 г. и по време на срока им на валидност, както е посочено в чл. 2 от Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета.

Притежателите на визи за дългосрочно пребиваване, издадени от Република България, все още валидни след 31 март 2024 г., ще могат да пътуват свободно в Шенгенското пространство в съответствие с шенгенските правила (не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период) след 31 март 2024 г., независимо от проверките по вътрешните сухопътни граници.

Притежателите на разрешения за пребиваване, издадени от Република България в единния формат в съответствие с Регламент (ЕО) №1030/2002 на Съвета, изменен с Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета, или всякакви други разрешения за пребиваване, за които Република България е уведомила Комисията в съответствие с чл. 39 от Кодекса на шенгенските граници и са публикувани в приложение 22 към Практическото ръководство за граничните служители, че са все още валидни след 31 март 2024 г., ще имат право на безвизов краткосрочен престой в другите държави от Шенген в съответствие с шенгенските правила (не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период) след 31 март 2024 г. и в рамките на срока на валидност на тези разрешения, независимо от проверките по вътрешните сухопътни граници.

Безвизов режим за притежателите на валидни визи и разрешения за пребиваване, издадени от Румъния

Издадените от властите на Румъния преди 31 март 2024 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиваване се признават, до изтичане на срока на тяхната валидност, за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой.

Регламент (ЕС) 2018/1806

От датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., България започна да прилага Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г., който от 14.11.2018 г. беше кодифициран с Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета. С него се определят третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване.

Считано от 31 март 2024 г., ако гражданите на държавите в списъка Приложение I от Регламент (ЕС) 2018/1806 притежават валидна единна (шенгенска) виза, времето, прекарано от тях в Република България, ще се счита за част от разрешените 90 дни за престой в Шенгенското пространство за всеки 180-дневен период, независимо от границата (въздушна, сухопътна или морска), която тези граждани са преминали, за да влязат на територията на Република България и независимо дали се отнася за краткосрочен престой или транзитно преминаване.

В списъка по Приложение II от Регламент (ЕС) 2018/1806 са посочени държавите, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза, когато преминават през външните граници на ЕС. На основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2018/1806 към тях се прилага безвизов режим за период от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти се изисква/ не се изисква виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в Република България

Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, се изисква/не се изисква виза за влизане в Република България

Видове визи

Издаване на визи на чуждестранни граждани за летищен транзит (виза вид "А") – Идентификатор 2429:

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2641

Издаване на визи за краткосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "C") – Идентификатор 2430:

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2642

Издаване на визи за дългосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "D") – Идентификатор 2431:

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2643

Изисквания при влизане в страната

При влизане в Република България чуждият гражданин следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква.

Издаване на визи

Всеки чужденец, който желае да кандидатства за българска виза, следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните изисквания:

 • срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
 • съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи,
 • е издаден в рамките на предходните 10 години.

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Подаване на заявление за издаване на визи

Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

Изисквания при попълване на заявлението за  виза

Всички графи следва да бъдат попълнени четливо с печатни букви. Имената задължително да се изписват с латински букви (както са записани в задграничния паспорт). Останалата информация се попълва на английски или български език.

Заявлението трябва да бъде подписано собственоръчно от кандидата. Членовете на семейството на граждани на Европейски съюз попълват само онези полета от заявлението за виза, които посочват семейната им връзка.

Задължително лично явяване при кандидатстване за виза „D”

Личното явяване е задължително при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Не се допускат изключения.

Документи, които задължително се прилагат към заявлението за виза:

 1. фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване
 2. фотокопие на последните българска и шенгенска визи или визи за Великобритания и САЩ, ако такива има
 3. цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки
 4. медицинска застраховка, валидна за страните-членки на ЕС за целия срок на пътуването, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата. Застрахователната сумата трябва да бъде не по-малка от 30 хиляди евро
 5. билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация на билети или финансови средства
 6. копие от техническия паспорт на автомобила, с който се пътува
 7. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат и :
  • копие от акта за раждане
  • оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България - въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти
 • Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата
 • Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

Освобождават се от такси за обработка на заявлението за виза

 • Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 6-годишна възраст
 • Членове на семейства на български граждани и на граждани на ЕС

Отказ за издаване на виза

Отказът за издаване на виза може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган - Министерство на външните работи на Република България, 1113, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2 (ел. поща: [email protected]), или Административен съд София-град, 1301, гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17 (ел. поща: [email protected]);

Изнесени визови центрове

За улесняване на кандидатите за визи, за по-добро и по-бързо визово обслужване, българските консулски служби започнаха поетапно приемане на заявления за визи чрез изнесени визови центрове, организирани от специализираната компания по визово обслужване VFS Global. Понастоящем по този начин могат да се подават заявления за българска виза в следните държави:

Русия

Москва, Санкт Петербург, Архангелск, Иркутск, Калининград, Казан, Хабаровск, Краснодар, Красноярск, Нижни Новгород, Новоросийск, Новосибирск, Омск, Перм, Ростов на Дон, Самара, Саратов, Уфа, Владивосток, Воронеж


Индия

Ню Делхи, Ахмедабад, Бангалор, Ченай, Хайдерабад, Калкута, Мумбай, Пуне 


Индонезия

Джакарта, Бали


Малайзия

Куала Лумпур

Сингапур

Сингапур


Обединеното Кралство

Лондон, Единбург, Манчестър


Турция

Анкара, Истанбул, Анталия, Бурса, Диарбекир, Одрин, Газиантеп, Измир


Казахстан

Нур-Султан, Алмати


Китай

Пекин, Шанхай, Чанша, Чънду, Чонгкинг, Фуджоу, Гуанджоу, Ханджоу, Дзинан, Кунмин, Нанкин, Шънян, Шънджън, Ухан, Сиан


Подробна информация за местонахожденията на визовите центрове, както и за условията и реда за подаване на заявления, може да се получи на телефоните и от електронните страници на задграничните представителства на Република България в съответните държави.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация