Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Архив

ІV национален доклад по изпълнение на задълженията по Международния пакт за граждански и политически права

ІV национален доклад по изпълнение на задълженията по Международния пакт за граждански и политически права

Срокът за бележки и коментари е 28 октомври 2016 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: [email protected]


Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

 Мотиви към закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” към МС


VІ периодичен доклад по изпълнение на задълженията по международния пакт за икономически, социални и културни права

VІ периодичен доклад на Р България по Международния пакт за икономически, социални и културни права.

Приложения към доклада.

Срокът за бележки и коментари е 2 февруари 2018 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: [email protected]

Проект на Постановление на Министерския съвет относно изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на доклад относно ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад към Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на шестия периодичен доклад на България пред Комитета на ООН против изтезанията

Проект на доклада на английски език

Срокът за бележки и коментари е 11 декември 2015 г., като те могат да бъдат адресирани на следния е-мейл адрес: [email protected]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Проект на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000

Проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на външните работи за 2015 г.

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.

Проект на шестия периодичен доклад на България пред Комитета на ООН против изтезанията

Проект на доклада на английски език

Срокът за бележки и коментари е 11 декември 2015 г., като те могат да бъдат адресирани на следния е-мейл адрес: [email protected]

Проект на доклад на България пред Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация

Проект на доклада

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на втория национален доклад по универсалния периодичен преглед

Проект на Втория национален доклад по Универсалния периодичен преглед

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

Проект за постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.за вноски за изграждане на новата главна квартира на НАТО за 2014 г.

Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. за вноски за изграждане на новата главна квартира на НАТО за 2014 г.

Проект на постановление на Министерския съвет за допълнение на постановление №181 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Проект на постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - ограничаване на разпространението на вируса Ебола

Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. -ограничаване на разпространението на вируса ебола

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №85 на министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №234 на министерския съвет от 1 август 2011 г. за политика на Република българия на участие в международно сътрудничество за развитие

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 1 август 2011 г. за политика на Република България на участие в международно сътрудничество за развитие

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по  бюджета на МВнР за 2014 г за предоставяне на доброволна вноска в полза на Франкофонския институт за администрация и управление

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2014 г. за предоставяне на доброволна вноска в полза на Франкофонския институт за администрация и управление

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по  бюджета на МВнР за 2014 г - хуманитарна помощ за УКРАЙНА

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по  бюджета на МВнР за 2014 г. - хуманитарна помощ за Украйна

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по  бюджета на МВнР за 2014 г  - хуманитарна помощ за ивицата Газа

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по  бюджета на МВнР за 2014 г  - хуманитарна помощ за ивицата Газа

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №214 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнителнение на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановлението на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 61 000 лева за реализиране на проект за обучение „Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан”

Постановлението на Министерски съвет на Република България за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 61 000 лева за реализиране на проект за обучение „Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан”

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 47 000 лева

Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 47 000 лева

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 57 881 лева

Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 57 881 лева

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 61 000 лева

Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 61 000 лева

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. (КЗК)

Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. (КЗК)

Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Проектът на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Проект на Постановление  на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Проектът на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

Проект на Постановление за одобряване на  допълнителни  разходи  за отбелязване  през  2014 г.  на 10-годишнината  от членството на Република България в НАТО

Проектът на Постановление за одобряване на  допълнителни  разходи  за отбелязване  през  2014 г.  на 10-годишнината  от членството на Република България в НАТО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Проект на решение на Министерския съвет за създаване на национален координационен механизъм по правата на човека

Република България е страна по основните универсални международни инструменти в областта на правата на човека  и активен участник в дейността на международните организации в тази област. Като член на ЕС, страната ни е изцяло ангажирана със съблюдаването и прилагането на най-високите международни стандарти по отношение на правата и основните свободи и участва активно в реализирането на Стратегията и Плана за действие на ЕС за защита и насърчаване на правата на човека.

Националният координационен механизъм би могъл също да преценява целесъобразността от подписване и присъединяване на страната ни към нови международни договори в областта на правата на човека, да препоръчва изменения и допълнения във вътрешното законодателство и административната практика, както и да предостави възможност за пълноценно участие на неправителствения сектор в обсъждането, планирането и осъществяването на политиките за защита и реализация на правата на човека.

Националният координационен механизъм би допринесъл значително за подготовката и успешното изпълнение на задълженията на България като председател на Съвета на Европа през м. ноември 2015 - м. май 2016 г. и като бъдещ член на Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г., кандидатурата за което бе официално издигната на през м. септември 2012 г., в рамките на 67-та Сесия на ОС на ООН.

Проект на доклад на министъра на външните работи до Министерския съвет

Проект на Решение на Министерски съвет

Проект на устройствен правилник на Министерството на външните работи

Проект на Доклад

Проект на Постановление

Проект на Устройствен правилник на Министерство на външните работи

Проект на постановление за изменение на нормативни актове относно политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

Проект на Доклад

Проект на Постановление

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация