Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-44/08.08.2019 г.

 

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите

 

Министерството на външните работи сключи договор № 812108-44/08.08.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на МВнР“, финансиран по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в рамките на Националната програма (НП) на Република България за подпомагане от ФВС за програмен период 2014 – 2020.

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 2 „Достижения на правото на ЕС“ от НП по ФВС 2014-2020.

В проекта са заложени две специфични и една оперативна цел, както следва:

  • Специфична цел 1: подпомагане на общата визова политика на ЕС с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция;
  • Специфична цел 2: обезпечаване на правилното и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на граничния контрол и визите в отговор на установени слабости на равнището на Съюза, както са показани от резултатите, постигнати в рамките на механизма за оценка и наблюдение на Шенген;
  • Оперативна цел: осигуряване на ефикасно и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза относно границите и визите, включително ефективното функциониране на механизма за оценка и наблюдение на Шенген.

Проектът е насочен към повишаване на квалификацията, административния и експертен капацитет в областта на визовата политика и законодателство на ЕС и Шенген на консулски служители, командировани в българските задгранични представителства в чужбина, както и на длъжностни лица от централната администрация на Министерството на външните работи.

В контекста на така заложената задача за повишаване на професионалната квалификация и увеличаване на практическия опит и теоретични знания на българските консулски служители и служители на МВнР на Р България за ефикасното и хармонизирано прилагане на правните инструменти и политики на ЕС по визовите въпроси ще бъдат изпълнени следните дейности:

  1. Управление, изпълнение и контрол на проекта;
  2. Провеждане на учебни курсове за консулски служители и служители на МВнР в областта на визовото законодателство и практика;
  3. Обучение на обучители в областта на визовото законодателство и визовата практика;
  4. Провеждане на проучвателни посещения в консулските служби в трети страни на държави - членки от Шенгенското пространство;
  5. Информация и публичност.

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

Служители на МВнР – Централно управление;

Служители в консулските служби на Република България на задграничните представителства.

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

  • Увеличаване на практическия опит и знания на българските консулски служители за ефикасното прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на сигурността на външните граници на ЕС, еднакво прилагане на достиженията на правото от Шенген, хармонизиране на практиките по визови въпроси, по-добро консулско присъствие и повишаване на качеството на обслужване на кандидатите за визи при спазване на основните свободи и правата на човека.
  • Повишаване на капацитета на консулските служители чрез учебни посещения в консулските служби на трети държави, курсове за обучение, включително обучение на обучители и обмен на най-добри практики.

 

Проектът е на стойност 635 635,00 лв., от които приносът от ЕС възлиза на 476 726,25 лв., а приносът от национални средства – 158 908,75 лв.

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициера МВнР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация