Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Категории информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

 1. Документи1, съдържащи информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ, относно функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена.
 2. Документи, изготвени от съответните структурни звена на Министерство на външните работи, съдържащи информация относно формулирането на позициите на Република България по въпроси на външната политика на страната и по актуални международни въпроси, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес.
 3. Документи във връзка с проведени или предстоящи международни срещи, преговори, консултации и други, както сведенията и фактите, свързани с тях, съдържащи информация, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на дипломатическите и консулските отношения на Република България с други държави.
 4. Заповеди, инструкции и правила относно организирането на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка, съдържащи информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 5. Документи, свързани с организирането и контролирането на дейностите по разработването на плановете за привеждане на министерството и задграничните представителства на Република България в готовност за работа от мирно във военно време, и изграждането и поддържането на военновременната автоматизирана система на министерството, ако същите съдържат информация, за която не се изисква по-висока степен на защита от ниво на класификация за сигурност „за служебно ползване".
 6. Международни договори, споразумения, спогодби и други документи в областта на външната политика, по които Република България е страна, класифицирани като служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 7. Информация, създадена в Министерството на външните работи, относно контрол на въоръженията, неразпространение на оръжията за масово унищожение (ОМУ) и експортен контрол, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 8. Информация за издирвани лица, за която не се изисква по-висока степен на защита от ниво на класификация за сигурност „за служебно ползване".
 9. Информация за пароли и кодове за достъп до интранет мрежата на Министерството на външните работи и задгранични представителства на Република България в чужбина, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 10. Документи, съдържащи информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ, относно дейността на специалисти, включително и на такива от други ведомства, които ще участват или участват в ремонтни дейности в зоните за сигурност на Централно управление на МВнР и задграничните представителства на Република България в чужбина.
 11. Информация относно програмното осигуряване и изграждане на АИС и/или мрежи за работа с класифицирана информация в Министерството на външните работи и задграничните представителства на Република България в чужбина, както и вида на компютърната техника, използвана за сертифицирани АИС и/или мрежи за работа с класифицирана информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 12. Протоколна информация, касаеща посещението и програмата на ВИП гост на Р България и в частност на Министерството на външните работи по преценка на ръководителя на компетентното звено.
 13. Планове и отчети за дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и Постоянната делегация на Република България към НАТО в Брюксел.
 14. Класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО, съответстваща на гриф за сигурност "За служебно ползване", както и такава, предоставена от друга държава или международна организация по силата на международен договор, по който Република България е страна.
 15. Планове, инструкции, наредби и други материали за организация на охраната и физическата защита на Централно управление на МВнР и задграничните представителства на Република България, съставляващи служебна тайна.
 16. Проекти на нормативни актове, документи и материали, внасяни в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, висшата съдебна власт, централната и местна администрация, които не се публикуват, не информират средствата за масово осведомяване и представляват служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 17. Схеми и технически характеристики на сигнално-охранителната техника, за които не се изисква по-висока степен на защита от ниво на класификация за сигурност „за служебно ползване", по преценка на ръководителя на компетентното структурно звено.
 18. Материали относно предстоящи проверки, както и доклади от извършени такива, съдържащи и/или отнасящи се до информация, класифицирана като служебна тайна.
 19. Информация, свързана с организиране (осигуряване) на физическата, персоналната и документалната сигурност на класифицираната информация и/или сигурност на АИС и мрежи, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
 20. Информация относно отказ на виза на чужденец и/или влизане в страната на същия, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.
 21. Материали, свързани с дейността на Национален визов център, ако съдържат информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ, по преценка на ръководителя на компетентното структурно звено.
 22. Материални носители за многократен запис на класифицирана информация, представляваща служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ.

1 Заповеди, правила, инструкции, указания, наредби, информации, паметни бележки, анализи, становища, докладни записки, доклади, списъци, схеми, чертежи, рисунки, таблици и други.

2 Служебна тайнае информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

3 Държавна тайнае информацията, определена в списъка по приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.

4 Магнитни записи, видеозаписи, електронни записи, оптични записи в каквато и да е форма, портативни съоръжения или уреди за автоматизирана обработка на данни с постоянен носител на информация или с преносим носител на информация и други.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация