Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

В качеството си на администратор на лични данни, Министерството на външните работи Ви информира относно обработването на Вашите лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

 

 1. Данни за администратора и за контакти

Администратор на личните Ви данни е Министерството на външните работи /МВнР, Министерството/ със следните данни за контакт:

 

Министерство на външните работи на Република България

София 1113, ул. "Александър Жендов" № 2

Телефонна централа: +359 (2) 948 2999

Интернет страница: www.mfa.bg

 

Приемна на МВнР

Телефони: +359 2 948 2018, +359 2 971 10 54

+359 80016070 (от чужбина)

Всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Електронна поща: [email protected]

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Електронна поща: [email protected]

Телефон: + 359 88 444 7701;

КОНСЕХО ЕООД (съгласно сключен договор с МВнР)

 

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в МВнР

Министерството обработва информация, която може да съдържа Ваши лични данни, за следните цели:

 

 • Управление на човешки ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар. 1, букви „б“ и „в“ и чл. 9, пар. 2, буква „3“ от ОРЗД);

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители по трудово и служебно правоотношение с Министерството. Обработваните категории лични данни включват: данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравословното състояние, икономическа идентичност, данни за съдебно минало, данни за контакт и други данни, изискуеми по реда на действащото законодателство, регламентиращо служебните и трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, в т. ч. социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Министерството осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите по нормативни актове лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При провеждане на процедурите по подбор на персонал се спазват изискванията на законодателството, което регламентира тази дейност. Данни от проведените конкурсни процедури се публикуват на официалната страница на министерството, съгласно изискванията на нормативната уредба. Сроковете, в които се съхраняват личните данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, са съобразно чл.25к от Закона за защита на личните данни.

Министерството обработва и публикува лични данни на задължените лица по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

 • Управление на доставки и договори с контрагенти (на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от ОРЗД);

В Министерството се обработват лични данни за идентификация на физически лица, данни за образование и квалификация, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата, необходими за сключване и изпълнение на договорите, които сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за обществените поръчки и др. В тази връзка информация, съдържаща лични данни на отделни физически лица, се обработва единствено такава, която е достатъчна за коректното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е изискване в нормативен акт. Личните данни се съхраняват в сроковете, необходими за изпълнение на договорите, погасяване по давност на претенциите по тях и произтичащи с оглед съхранение на финансово-счетоводните документи, създадени във връзка с тях.

 

 • Управление на собствеността (на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД), в това число и за осигуряване на достъп за посетители до сградата на МВнР и видеонаблюдение (на основание чл. 6, пар. 1, б. „г“ и „е“ от ОРЗД).

В Министерството се обработват лични данни на посетители от ведомствени охранители с цел контрол на достъпа и идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Централното управление на Министерството.

В Министерството се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца. Достъп до записите имат служители на Министерството в рамките на техните правомощия и за изпълнение на служебните им задължения. Такива записи могат да бъдат предоставяни на трети страни – компетентни органи при установени нарушения (напр. МВР, органите на следствието, прокуратурата и съда).

 

 • Разглеждане на предложения, сигнали, жалби, молби и други искания, както и за изпълнение на нормативно установени задължения на Министерството (например по ЗДОИ, Изборен кодекс, по Закона за дипломатическата служба и др.) (на основание чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД);

С оглед естеството на искането в Министерството се обработва информация за конкретни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност (присъди и/или данни относно здравословното състояние).

За целите на нормативно установени задължения на Министерството се обработват предвидените в съответния нормативен акт лични данни. Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ Министерството предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Жалбите и сигналите, свързани с дейностите на Министерството, се подават по реда и условията на действащото законодателство. Обработването на лични данни, предоставени чрез постъпили жалби и сигнали, се ограничава единствено до необходимите за всеки конкретен случай. Такива данни могат да бъдат предоставени на трети страни по силата на закон.

Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, като установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до молбата, жалбата, заявлението и др.

 

 • Упражняване на правата на субекта на данни съгласно чл. 15 до чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред МВнР в качеството му на администратор на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД)

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Министерството, за личните данни, обработвани за Вас в Министерството. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е необходимо да се идентифицирате еднозначно, чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, които се обработват в отговор на конкретно искане, ще бъдат използвани единствено за целите на упражняване на посочените права. Предоставяне на данни на трети страни в тази връзка се допуска само ако е предвидено в закон.

 

С оглед естеството на услугата това са данни, свързани с физическата и икономическата идентичност, гражданско състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, като установяване на връзка с лицето по телефон, имейл или поща за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до конкретната услуга.

За да се възползвате от предоставяните от Министерството административни услуги, Вие предоставяте лични данни, които са необходими за извършване на съответната услуга. Тази информация се използва единствено за предоставяне на изисканата от Вас услуга. Предоставяне на данни на трети страни в тази връзка се допуска само ако е предвидено в закон.

 

 • Предоставяне на консулско съдействие съгласно действащото законодателство (на основание чл. 6, пар. 1, буква „д“ от ОРЗД)

За тази цел се обработват лични данни на лица, които търсят консулско съдействие и предоставяне на консулски услуги. Това могат да бъдат български граждани и юридически лица в чужбина, както и граждани на държавите членки на Европейския съюз, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна. Дейностите се извършват в съответствие със законодателството на Република България, международните договори, по които Република България е страна, и при спазване на законодателството на приемащата държава.

В зависимост от естеството на искането за съдействие се обработват данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност (присъди и/или данни относно здравословното състояние) за идентифициране на лицата и техните близки.

 

 • Предоставяне на информация за степента на риск при пътуване извън страната, след регистрация на уебсайта на МВнР (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД);

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването чрез регистрация в уебсайта на МВнР. В този случай имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, които са сведени до минимум и се отнасят до име и данни за контакти на близки лица.

За да получавате заявената от Вас информация, следва да се регистрирате, като предоставите изискуемите лични данни съгласно формата, достъпна на официалната интернет страница.

 

 • Инициативи, насочени към благотворителни каузи, насърчаване на дарителството, научни инициативи и други подобни обществено значими цели за българското общество и държава (на основание чл. 6, пар. 1, буква а) и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от ОРЗД).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. С оглед инициативата това могат да бъдат данни, свързани с физическа, културна или социална идентичност, както и данни, свързани със здравословно състояние. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

 

 1. Право на оттегляне на съгласието

При обработване на личните данни на основание предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 

 1. Защо са ни необходими Ваши лични данни?

Обработването на лични данни в Министерството се извършва за конкретни цели съгласно изискванията на действащото законодателство или предоставено съгласие (в случай, че няма законово изискване за обработването и субектът на данните изрично е заявил свободната си воля и желание за предоставяне на конкретна услуга/информация). Събраните данни се използват само за конкретно обявените цели и се предоставят на трети страни единствено, когато това е предвидено в закон. Такива трети страни са МВР, Прокуратура, Съд, НАП, НОИ, Сметна палата, ИА "Главна инспекция по труда" и други компетентни публични органи съгласно техните правомощия.

 

 1. Какво правим със събраните лични данни?

Личните данни се обработват за целите, за които се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

Министерството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични (на хартиен носител) средства.

Носителите (електронни, хартиени), съдържащи лични данни, са надлежно защитени чрез адекватни организационни и технически мерки в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

 

 1. Срок за съхранение на данните

МВнР прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Министерството съхранява лични данни единствено за срока на изпълнение на целите, за които данните са обработени/събрани съгласно изискванията на приложимото законодателство (европейско и национално); разпоредбите на сключен договор и последващите действия по изпълнението му; утвърдените вътрешните правила на МВнР, включително Номенклатурата на делата на МВнР; планиране и осъществяване на официалните правомощия на МВнР.

Записите от видеонаблюдението съхраняваме за срок съгласно разпоредбите на действащото законодателство/указанията на компетентните органи (за срок от 2 месеца).

Сроковете, в които се съхраняват личните данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, са съобразно чл.25к от Закона за защита на личните данни.

Документи, свързани с трудово-правни и служебни правоотношения (трудови договори и договори по служебно правоотношения, ведомости за заплати и др.), се определят със срок за запазване 50 години.

Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

Документи относно сигнали, жалби, молби и други искания, са със срокове за запазване 3 или години съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

 

Вашите лични данни ще бъдат унищожени/ изтрити след определения срок за съхранение.

 

 1. Категории получатели на лични данни извън Министерство на външните работи на Република България

Министерството разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните. Такива получатели могат да бъдат:

- Държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- Банкови институции с цел превод на дължимите възнаграждения на служителите в Министерството;

- Доставчици на пощенски и куриерски услуги с цел получаване на кореспонденция/пратка до конкретни физически лица

- И други получатели, чиито правомощия в тази връзка са определени със закон/сключен договор.

Министерството не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

Ако се налага предаване на лични данни в трети държави или международни организации, предаването се осъществява само при условие, че са спазени изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и при наличие на решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита или при позоваване на подходящи или приложими гаранции.

 

 1. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 

8.1. Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да попълните заявление за достъп.

8.2. Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни

8.3. Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).

8.4.Право на ограничаване на обработването

Имате право на ограничаване на обработването на Вашите данни при наличие на правен спор между Вас и Администратора за срок до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

 - е основано на съгласие или на договор с нас и

 - се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

8.6. Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

8.7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен. В МВнР не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

8.8. Право на защита

Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас с писмено или електронно заявление. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето Искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Можете да депозирате Вашето искане с писмо на място, по пощата, или по имейл, като подпишете имейла с квалифициран електронен подпис или чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".

Вашето запитване/оплакване ще бъде разгледано и в рамките на един месец от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавата.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно или Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, e-mail: [email protected].) или до съда.

 

 1. Бисквитки

"Бисквитките" са текстови файлове, съдържащи информация, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Когато посещавате уебсайта на Министерството, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на "бисквитки". Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за поверителност, над които ние нямаме контрол.

С политиката на Министерството по отношение на "бисквитките" можете да се запознаете тук (https://www.mfa.bg/bg/cookie-policy ).

 

 1. Лог файлове

Уебсайтът на Министерството събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, използваният от Вас браузер (например Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили уебсайта, посетените страници. Използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на изисквания на закон.

 

 1. Връзки към други уебсайтове

Настоящата политика за поверителност не обхваща препратките в сайта на Министерството към други уебсайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter и др.). Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство "бисквитки" от тези уебсайтове, т. нар. "бисквитки на трети страни". Министерството няма контрол върху генерирането и управлението на "бисквитките на третите страни". В тази връзка е подходящо да се запознаете с информацията относно поверителността на другите уебсайтове, които посещавате.

 

 1. Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме при необходимост настоящата политика за поверителност.

 

В сила от 03.12.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация