Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови такива на български граждани в чужбина:• Лична карта• Паспорт• Свидетелство за управление на МПС (Идентификатор 2365):

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2487

Видове

На българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да се издават следните видове български лични документи:

  • Паспорт
  • Лична карта
  • Свидетелство за управление на МПС (СУМПС)
  • Временен паспорт

Срокове за издаване

Вид документ

Обикновена услуга

Бърза услуга

Паспорт

до 90 дни

до 60 дни

Лична карта – само при подмяна на лична карта

до 90 дни

до 60 дни

Свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) – само за подмяна

до 90 дни

 

Временен паспорт

 

 

Внимание!
Посочените срокове за издаване на БЛД се отнасят за територията на страната. Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото получаване на новоиздадени БЛД от българските граждани в чужбина могат да се ползват услугите на DHL.

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час, когато конкретното посолство е въвело такова изискване.

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба. При загубване или унищожаване на паспорта е необходимо да бъде представен документ от местната полиция, удастоверяващ факта на загубването, унищожаването или кражбата на документа.

При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност, неговият притежател е длъжен в срок до 3 дни да съобщи за това в Консулската служба. Паспортът се обявява за невалиден. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт, а при определени извънредни обстоятелства - временен паспорт за завръщане в Република България.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето (оригинал или заверено копие).

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител-  оригинал  или копие, заверено от консулското длъжностно лице в посолството, и придружено от  превод на български език. То следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и пътуване на детето в чужбина.
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното
  • документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал
  • акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Получаване на издадени български лични документи

Общи условия

Новоиздадените БЛД се получават лично от заявителя. Това е необходимо да бъде вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа.

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Задължение за връщане на стария паспорт

Паспортът с изтекъл срок следва да бъде върнат на ведомството, което го е издало в срок до три месеца.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност, ако същият представи на ведомството, издало документа, в рамките на предвидения тримесечен срок за връщане на паспорта с изтекъл срок, декларация за необходимостта от удостоверяване на положени в паспорта чужди визи или гранични печати. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, задължително български граждани, срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Старите документи (лична карта и паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на Министерството на вътрешните работи и не могат да бъдат използвани от лицата.

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи.

Наказания по ЗБЛД се налагат и при други конкретни случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация