Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Глобални предизвикатества

  • Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е независима организация на ЕС, създадена на 1 март 2007 г., със седалище във Виена. Тя има за цел да предостави на европейските институции и държавите членки на ЕС помощ и експертни становища в областта на основните права, при прилагане на правото на ЕС. Основната задача на Агенцията е да събира и разпространява обективна, надеждна и съпоставима информация относно състоянието на основните права в рамките на правото на ЕС във всички държави членки на Съюза. FRA е натоварена и с отговорността по повишаване на осведомеността на обществото за основните права чрез популяризиране на Хартата на основните права на ЕС.

Република България следи и участва в работата на Агенцията по въпросите на: борбата срещу расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост и нетолерантност; достъпът до правосъдие, убежището, миграцията и границите; основаните на омраза престъпления, дискриминацията и насилието, основани на признаците по чл. 21 от Хартата; неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни; равенството между жените и мъжете; правата на хората с увреждания; правата на детето; както и предразсъдъците, нетолерантността и дискриминацията спрямо малцинствени групи.

 

  • Трети Комитет на ОС на ООН

Трети комитет на ОС на ООН – „Социални, хуманитарни и културни въпроси“, заседава ежегодно в Централата на ООН в Ню Йорк в периода октомври–ноември. Обсъжданията в Трети комитет включват както тематични проблеми, като напредъка на жените, защитата на децата, отношението към бежанците, елиминирането на расизма и расовата дискриминация, така и състоянието на правата на човека в отделни държави. Комитетът също разглежда важни проблеми в социалната сфера, свързани с младежта, застаряването, хората с увреждания, семейството, наказателното правосъдие, борбата с употребата на наркотици и т.н.

От значение за България е осигуряване на външното измерение на политиката на защита на правата и свободите на човека в рамките на системата на ООН. Насърчаването на механизми, който сигнализират за системните им нарушения е от съществена важност за предотвратяването на кризи. Ефективната защита е възможна, когато международната общност има средства да противодейства и да предотвратява ескалации.

 

  • Бюро за демократични институции и права на човека на ОССЕ

Създадено през 1990 г. със седалище във Варшава, Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ/ODIHR) на ОССЕ е основната институция, отговаряща за дейността в областта на „човешкото измерение“ на ОССЕ. Мандатът на БДИПЧ включва насърчаване на демократичните изборни процеси чрез дългосрочно и краткосрочно наблюдение на избори в страните участнички и чрез конкретни програми за оказване на помощ в тази област; оказване практическа подкрепа за консолидиране на демократичните институции, включително чрез дългосрочни програми и целеви проекти за заздравяване на гражданското общество и за изграждане на административен капацитет.

 „Човешкото измерение“ на ОССЕ проследява изпълнението от държавите участнички в организацията на поетите от тях ангажименти в областта на насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи, укрепване на демократичните институции, спазване на върховенство на закона, осигуряване на толерантност и защита от дискриминация, гарантиране свобода на словото, мирните събрания, свобода на религията и вярванията, както и други актуални проблеми на съвременното общество.

Срещата–преглед по „човешкото измерение“ представлява най-големия годишен форум по правата на човека в Европа, който събира на едно място представители на правителствата на държавите участнички в ОССЕ, НПО, правозащитници, международни експерти. 

България разглежда като значими въпроси в областта на „човешкото измерение” на ОССЕ защитата на правата на жените, противопоставянето на дискриминацията, престъпленията от омраза, проявите на агресивен расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, утвърждаването на толерантността и диалога между етническите общности и културите.

ОССЕ/БДИПЧ организира мисии за наблюдение на избори, които се осъществяват на основата на разработена от него методология за наблюдение на изборния процес във всичките му аспекти; поддържа екип от експерти в тази област, както и база от данни за законодателството и добрите практики на държавите участнички.

 

  • Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец (МДЧК/ЧП) се състои от Международния комитет на червения кръст (МКЧК), Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), както и 191 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец по света. Международното движение осъществява партньорство с правителствата на държавите, страни по Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях. МДЧК/ЧП действа само в мирно време – координира и управлява хуманитарното подпомагане при природни и технологични бедствия, подпомага националните дружества на ЧК и ЧП за развиване на техния капацитет и програми в здравната и социалната сфера. МКЧК има мандат за развиване и популяризиране на международното хуманитарно право и ръководи хуманитарната помощ по време на конфликт. България е 19-ата държава в света, учредила през 1878 г. свое национално дружество на Червения кръст. Българският червен кръст действа въз основа на Закона за БЧК и има спомагателна роля към държавата в хуманитарната сфера, при оказване на помощ при бедствия, за разпространение на международното хуманитарно право, развиване на социални и здравни програми и др.

Доброволните хуманитарни ангажименти, които България като страна член на ЕС е поела по линия на МДЧК/ЧП, са свързани с насърчаване спазването и популяризирането на международното хуманитарно право, насърчаване на прилагането на основни принципи на международното червенокръстко движение и Международния наказателен съд, против сексуалното насилие по време на въоръжен конфликт или бедствия и други извънредни ситуации. Българското правителство подкрепя апелите на МКЧК за оказване на спешна хуманитарна помощ за пострадалото население в различни точки на света

БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

БОРБА С ТЕРОРИЗМА

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

КОНТРОЛ НА ВЪОРЪЖЕНИЯТА

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ОКОЛНА СРЕДА

БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация