Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Програма за практическо обучение в делегации на ЕС (JUNIOR PROFESSIONALS IN THE DELEGATIONS- JPD) 2021-2023

Шести кръг на Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни (2021 - 2023 г.)

6th Round of the Junior Professionals in Delegations (JPD) - Programme (2021-2023)

Списък на избраните на етап национална селекция  кандидати, подредени по азбучен ред на латиница на фамилните им имена

Шести кръг на Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни (2021 - 2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до интервю-събеседване

Шести кръг на Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни (2021 - 2023 г.)

Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни е израз на сътрудничеството между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), и Европейската комисия (ЕК), както и на индивидуалното партньорство с всяка една държава-членка на ЕС (ДЧЕС).

Програмата цели да предостави възможност за придобиване на непосредствен опит от работа в една от 143-те делегации на ЕС, задълбочаване на познанията по въпросите на ОВППС и ОПСО на ЕС на млади професионалисти от ДЧЕС. Критериите за ДЧЕС са общи. Държавите-членки нямат право да ограничават или променят критериите за кандидатстване. Информацията за кандидатстване е публикувана на електронните страници на програмата JPD и на ЕСВД и е достъпна през следния линк:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2463/Junior%20Professional%20in%20Delegation%20(JPD)

Предварителната селекция на кандидатите за участие в програмата ще се осъществява от Министерството на външните работи (МВнР), а окончателната - от ЕСВД и ЕК. На селекционираните кандидати  ще бъде предоставено споразумение за стаж с продължителност 12 месеца, с възможност за подновяване за още 12 допълнителни месеца.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

      -   българско гражданство;

      -  завършено висше образование (придобита магистърска степен към крайната дата за кандидатстване – 31 януари 2021 г.), в области, релевантни на дейностите на делегациите на ЕС;

      -   владеене на английски и/или френски език, познанията по други чужди езици са предимство;

       -  проява на интерес и мотивация за работа в делегация на ЕС;

       - професионалнят опит (от 1 до 4 години), опитът с институциите на ЕС (напр. преминати стажове и др.), както и опитът в други сфери - доброволчество, публикации, са важни предимства.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОК:

Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция «Човешки ресурси» на МВнР в  срок до 24:00 ч. на 31 януари 2021 г., получените извън определения срок няма да бъдат разглеждани. Кандидатите следва да изпращат попълнения (електронно), с подпис, саморъчно написано read and approved и дата (на хартия), сканиран (в pdf формат) апликационен формуляр  по електронен път на адрес [email protected]. Задължително трябва да се посочи дали се кандидатства за ЕСВД или ЕК. Отговорността за правилното попълване на формуляра е на кандидата. На етап – изпращане на кандидатури по електронен път до 31 януари 2021 г., не се изисква приложение на документи, удостоверяващи данни във формуляра.

Предварителната селекция на кандидатите ще се извършва от комисия в МВнР, назначена със заповед на министъра. Комисията оценява кандидатурите съгласно изискванията на основа на информацията в апликационния формуляр и интервю, което ще се проведе в сградата на МВнР. До интервюто ще бъдат допуснати кандидатите, които в най-голяма степен отговарят на условията за участие в програмата. Интервюто ще се проведе на български, английски и френски  езици, като ще има за цел да демонстрира още повече мотивацията за участие в програмата, владеенето на езиците и познанията на кандидатите в предпочитаните области на дейност в делегации на ЕС. През март 2021 г. ще бъде публикувана допълнителна информация за кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю, както и датите на провеждането му.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на МВнР. Не се допуска провеждането на интервю по телефона. Разходите на кандидатите за транспорт до България и престой в София са за сметка на кандидатите.

Преди да постъпят към подаване на документите, всички кандидати трябва много внимателно да се запознаят с пълната информация за програмата на страницата на ЕСВД.

За извършване на предварителната селекция МВнР си запазва правото да влиза в контакт с кандидатите. МВнР ще оповести на електронната си страница имената на селектираните кандидати непосредствено след срока, в който те трябва да бъдат изпратени на ЕСВД и ЕК – 28 април 2021 г.

Формуляр за кандидатстване

Кандидатури за Европейската комисия - ГД Развитие

Кандидатури за ЕСВД

Календар

Програма 2021 -2023 текст на английски език

Програма 2021 -2023 текст на френски език


Програма за практическо обучение в делегации на ЕС (JUNIOR PROFESSIONALS IN THE DELEGATIONS- JPD) 2019-2021

СПИСЪК на избраните на етап национален предварителен подбор кандидати, подредени по азбучен ред на фамилните имена

ГРАФИК за провеждане на интервюта с допуснатите кандидати

СПИСЪК на допуснатите/недопуснатите кандидати до интервю-събеседване

Пети кръг на програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни (2019 - 2021 г.)

Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в трети страни (2019 - 2021 г.) е израз на сътрудничеството между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската комисия (ЕК), както и на индивидуалното партньорство с всяка една държава-членка на ЕС (ДЧЕС).

Програмата цели да предостави възможност за придобиване на непосредствен опит от работа в една от 140-те делегации на ЕС, задълбочаване на познанията по въпросите на ОВППС и ОПСО на ЕС на млади професионалисти от ДЧЕС. Критериите за ДЧЕС са общи. Държавите-членки нямат право да ограничават или променят критериите за кандидатстване. Предварителната селекция на кандидатите за участие в програмата ще се осъществява от Министерството на външните работи (МВнР), а окончателната - от ЕСВД и ЕК. На селекционираните кандидати  ще бъде предоставено споразумение за стаж с продължителност 12 месеца, с възможност за подновяване за още 12 допълнителни месеца.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

      -   българско гражданство;

      -  завършено висше образование (придобита магистърска степен към крайната дата за кандидатстване – 31 януари 2019 г.), в области, релевантни на дейностите на делегациите на ЕС;

      -   владеене на английски и/или френски език, познанията по други чужди езици са предимство;

       -  проява на интерес и мотивация за работа в делегация на ЕС;

       - професионалнят опит (от 1 до 4 години), опитът с институциите на ЕС (напр. преминати стажове и др.), както и опитът в други сфери - доброволчество, публикации, са важни предимства.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОК:

Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция «Човешки ресурси» на МВнР в  срок до 24:00 ч. на 31 януари 2019 г., получените извън определения срок няма да бъдат разглеждани. Кандидатите следва да изпращат попълнения (електронно), с подпис, саморъчно написано read and approved и дата (на хартия), сканиран (в pdf“ формат) апликационен формуляр  по електронен път на адрес JPD.Bulgaria@mfa.bg. Задължително трябва да се посочи дали се кандидатства за ЕСВД или ЕК. Отговорността за правилното попълване на формуляра е на кандидата. На етап – изпращане на кандидатури по електронен път до 31 януари 2019 г., не се изисква приложение на документи, удостоверяващи данни във формуляра. Всички документи ще бъдат публикувани на специално създадената страница на програмата на сайта на ЕСВД:

FR call:   https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55488/node/55488_fr

EN call:   https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55491/call-expression-interests-junior-professionals-delegation-jpd_en

Предварителната селекция на кандидатите ще се извършва от комисия в МВнР, назначена със заповед на министъра. Комисията оценява кандидатурите съгласно изискванията на основа на информацията в апликационния формуляр и интервю, което ще се проведе в сградата на МВнР. До интервюто ще бъдат допуснати кандидатите, които в най-голяма степен отговарят на условията за участие в програмата. Интервюто ще се проведе на български, английски и френски  езици, като ще има за цел да демонстрира още повече мотивацията за участие в програмата, владеенето на езиците и познанията на кандидатите в предпочитаните области на дейност в делегации на ЕС. През март 2019 г. ще бъде публикувана допълнителна информация за кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю, както и датите на провеждането му.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на МВнР. Не се допуска провеждането на интервю по телефона. Разходите на кандидатите за транспорт до България и престой в София са за сметка на кандидатите.

Преди да постъпят към подаване на документите, всички кандидати трябва много внимателно да се запознаят с пълната информация за програмата на страницата на ЕСВД.

За извършване на предварителната селекция МВнР си запазва правото да влиза в контакт с кандидатите. МВнР ще оповести на електронната си страница имената на селектираните кандидати непосредствено след срока, в който те трябва да бъдат изпратени на ЕСВД и ЕК – 26 април 2019 г


Одобрени кандидати за участие в Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в Делегации на ЕС през 2017 г. (Junior Professionals in Delegations)

Избраните на етап национален предварителен подбор кандидати са подредени по азбучен ред.

Номинирани кандидати за участие в JPDкъм ЕК:

 1. Илияна Арнаудова
 2. Соня Жечева
 3. Цветомир Цеков
 4. Яница Дякова

Номинирани кандидати за участие в JPDкъм ЕСВД:

 1. Велияна Мудева
 2. Жулиета Николова
 3. Мария Лазарова
 4. Светослав Цветков

Интервютата с допуснатите кандидати по Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС през 2017 г. ще се проведат на 10, 11 и 12 април 2017 г. в  зала 101 в сградата на Министерство на външните работи по следния график:

 1. График 10.04.2017г. - кандидати за ЕСВД.docx
 2. График 11.04.2017 г. - кандидати за ЕСВД.docx
 3. График 12.04.2017г. - кандидати за ЕК.docx

Кандидатите следва да се явят в деня и часа съгласно приложения график.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на Министерство на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2, зала 101. Всички кандидати трябва да се явят в посочените в графика ден и час на пропуска за граждани на МВнР, като представят документ за самоличност.

Кандидати трябва да потвърдят присъствието си до31.03.2017 г.на [email protected]


Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС през 2017 г. (“JuniorProfessionalsinDelegations“)

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) стартира Програма за практическо обучение на млади професионалисти в делегациите на ЕС.

Програмата цели да предостави възможност за придобиване на непосредствен опит от работа в делегации на ЕС, задълбочаване на познанията по въпросите на ОВППС и ОПСО на ЕС на млади специалисти от държавите-членки. Продължителността на програмата е 9 месеца. Предварителната селекция на кандидатите ще се осъществи от Министерството на външните работи, а окончателната - от ЕСВД и ЕК.  

Основни изисквания към кандидатите:

 • Българско гражданство;
 • Завършенoвисше образование (придобита магистърска степен към крайната дата за кандидатстване – 31.01.2017 г.), в области, релевантни на дейностите на Делегациите на ЕС;
 • Владеене на английски и/или френски език.

Предимства:

 • Професионален опит не повече от четири години, релевантен към позицията, за която се кандидатства;
 • Опитс институции на ЕС, ЕСВД и ЕК до 1 г. (стаж и пр.);
 • Владеене на допълнителни езици.

Процедура за кандидатстване и срок:

Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок до  24.00 ч. на 31.01.2017 г. Кандидатури, получени извън определените срокове,няма да бъдат разглеждани.

Кандидатите следва да изпращат попълнения (електронно), с подпис, саморъчно написано “read and approved”и дата (на хартия), сканиран (в “pdf” формат) апликационен формуляр по електронен път на адрес [email protected], който трябва да бъде изтеглен от https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en

Задължително трябва да се посочи за ЕСВД или ЕК се кандидатства.

Т.2.2. от Правилата за прилагане на Програмата, приети на 22.01.2014 г. (EEASDEC(2014)002), дава указания за формалното попълване на формуляра, които трябва да се спазват стриктно. Отговорността за правилното попълване на формуляра е на кандидата. На етап изпращане на кандидатури по електронен път до 31.01.2017 г. не се изисква приложение на документи, удостоверяващи данни във формуляра.

Предварителната селекция се извършва от комисия в МВнР, назначена със заповед на Министъра. Комисията оценява кандидатурите и номинира до осем кандидати, съгласно изискванията, на база информацията в апликационния формуляр и интервю, което ще се проведе в сградата на МВнР. 

До интервюто ще бъдат допуснати кандидатите, които в най-голяма степен отговарят на условията за участие в програмата. Интервюто ще се проведе на български, английски и френски езици, като ще има за цел да демонстрира още веднъж мотивацията за участие в Програмата, владеенето на езиците и познанията на кандидатите в предпочитаните области на дейност в ДЕС, съгласно посочените в раздел 7 на апликационния формуляр.

През м. март 2017г. ще бъде публикувана допълнителна информация за кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю, както и датите на провеждането му.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на МВнР. Не се допуска провеждането на интервю по телефона.Обръщаме внимание, че разходите за транспорт до България и престой в София са за сметка на кандидатите.

Преди да пристъпят към подаване на документите, всички кандидати трябва много внимателно да се запознаят с пълната информация за програмата на страницата на ЕСВД.

За извършване на предварителната селекция МВнР си запазва правото да влиза в контакт с кандидатите. МВнР ще оповести на електронната си страница имената на селектираните кандидати непосредствено след срока, в който те трябва да бъдат изпратени на ЕСВД - 28.04.2017 г.

За допълнителна информация:
г-жа Габриела Иванова, дирекция "Човешки ресурси", тел. +359/2 948 2845; еmail: [email protected].

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация