Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор № 812108-10/09.02.2024

Министерството на външните работи сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) с рег. № 812108-10/09.02.2024 г. за изпълнение на проект № BG65BVPR001-2.001-0001 с наименование „Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС“, финансиран по процедура 3 с рег. № BG65BVPR001-2.001, Специфична цел 2 „Обща визова политика“ от Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027.

 

Проектът е насочен към осигуряване на следгаранционна поддръжка на програмно-техническите средства на Националната визова информационна система (НВИС), ще бъде изпълнен чрез постигането на две общи и една специфична цел и е със срок на изпълнение до 31.12.2029 г.

 

Общите цели на проекта са определени съгласно чл. 3, параграф 2, буква б) и Приложение VII, буква в)(2) от Регламент 2021/1148 и включват:

 • подпомагане на общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността;
 • оперативно управление и поддръжка на широкомащабни информационни системи и техните комуникационни инфраструктури, включително оперативната съвместимост на тези системи и наемането на защитени помещения.

Специфичната цел на проекта е насочена към поддръжка на базовото програмно осигуряване и техническото оборудване и приложното осигуряване на НВИС.

 

В рамките на така заложената задача за следгаранционна поддръжка на НВИС с оглед подобряване на общата визова политика, консулско сътрудничество и консултации между централните визови органи на държавите - членки на ЕС, ще бъдат изпълнени следните дейности:

 1. Управление на проекта;
 2. Поддръжка на програмно-техническите средства на НВИС;
 3. Поддръжка на приложното програмно осигуряване на НВИС;
 4. Осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация по проекта.

 

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

 • Системни администратори на НВИС;
 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби към задграничните представителства на Република България;
 • Служители на дирекция „Миграция“ – МВР и ГД „Гранична полиция“ – МВР;
 • Граждани на ЕС;
 • Граждани, подаващи заявления за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Република България;
 • Служители на ДАБ при МС;
 • Служители на ДАНС.

 

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

 1. Постигнато годишно ниво на наличност на услугите на НВИС – 98%;
 2. Осигуряване на най-съвременно технологично ниво на НВИС;
 3. Извършени технически обслужвания;
 4. Отстранени възникнали неизправности;
 5. Обучени администратори на системата НВИС.

 

Настоящият проект представлява естествено продължение на изпълнените проекти за поддръжка на НВИС в рамките на фонд „Външни граници“ 2007-2013 и фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020, като е запазена тенденцията да се мултиплицират успешно постигнатите резултати за поддръжка и обновяване на функционалностите на системата. Това предпоставя резултатите от успешната реализация на проекта да имат устойчив характер и след приключването на срока на изпълнение на настоящия проект, като ще бъде осигурена приемственост с предходно изпълнен сходен проект с наименование „Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС”, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-49/03.09.2020 г. (номер на договор за БФП в ИСУН BG65ISNP001-3.006-0001-C01/03.09.2020 г.)  в рамките на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Проектът е на стойност 19 174 891,82 лв., от които приносът от ЕС и национално съфинансиране възлиза на 8 594 506,06 лв., а приносът от собствено финансиране – 10 580 385,76 лв.

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ИУГВП, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на външните работи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация