Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ред и условия за издаване на временни паспорти

Информация „Издаване на временен паспорт“

Съдържание

 1. Обща информация

 1. Издаване на временен паспорт на дете, което не е вписано в регистрите на населението в България (няма българско удостоверение за раждане с ЕГН)

 1. Издаване на временен паспорт на дете, което е вписано в регистрите на населението в България (има българско удостоверение за раждане с ЕГН)

 1. Издаване на временен паспорт на пълнолетно лице, което притежава валидна лична карта, но не притежава валиден паспорт.

 1. Издаване на временен паспорт на пълнолетно лице, което притежава невалидна лична карта, невалиден паспорт и/или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени).

 1. Издаване на временен паспорт на лице, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, откраднати, изгубени и пр.).

 1. Срокове за издаване и получаване.

 1. Образци на Заявление за издаване на български документ за самоличност и на Декларация за изгубен, откраднат, повреден, унищожен, даден в залог и пр. документ за самоличност

 2. Обща информация.

Съгласно чл.39 от Закона за българските лични документи, временните паспорти се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина след съгласуване с Министерството на външните работи, както следва:

а) със срок на валидност до 12 месеца - на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност, 

б)  със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут :

 • на български граждани, на които не са издавани български документи за самоличност след 1 септември 1999 г.;

 • при наложена принудителна административна мярка в случаите по чл. 77;

 • в случаите по чл. 30 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест;

 • при трансфер на български граждани, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в чужбина, когато е получено разпореждане на Върховната касационна прокуратура; или

 • по молба на компетентните местни власти с цел извеждане и връщане на българския гражданин.

                При подаване на заявлението от кандидатите се събират дължимите държавни такси и биометрични данни.            

 1. Необходими предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на дете, което е родено във ФРГ и не е вписано в регистрите на населението в България (няма българско удостоверение за раждане с ЕГН)

-          лично присъствие на детето и родителите или настойниците;

-          родителите / настойниците са длъжни да удостоверят самоличността си с валидни лични карти или паспорти;

-          многоезичен препис от акт за раждане (mehrsprachiger Auszug aus dem Geburtseintrag Formule A) – оригинал;

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец);

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението се подписва от родителите/настойниците пред служител в „Консулската служба“.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие и „Наказателно постановление“ и на родителите/настойниците да бъде наложено административно наказание „глоба“.

Не се изисква присъствие и на двамата родители, когато :

-          бащата е неизвестен / не е вписан в акта за раждане;

-          отсъстващият родител е починал (удостоверява се с препис от български акт за смърт);

-          отсъстващият родител е обявен за безвестно изчезнал или отсъстващ по реда на Закона за лицата и семейството  (удостоверява се с решение на български съд);

-          отсъстващият родител е упълномощил с нотариално заверено пълномощно другия родител или трето, пълнолетно и дееспособно лице да подпише заявлението за издаване на паспорт или временен паспорт. (Не се признава пълномощно, което вече е дало основание за издаване на български документ за самоличност.);

Преди да направите опит да запазите дата и час за прием в “Консулската служба“ на Посолството в Берлин в посочените по-долу случаи, моля, изпратете по електронна поща на адрес [email protected] искане за прием по изключение, когато:

-          отсъстващият родител е лишен от родителски права (Удостоверява се със съдебно решение. Когато решението за лишаване от родителски права не  е постановено от български съд,

-          със съдебно решение се дава разрешение, заместващо съгласието на отсъстващия родител, заявлението да бъде подписано само от единия родител.

Ако съдебното решение не  е постановено от български съд, то следва да бъде признато. Съдебно решение, с което упражняването на родителските права се възлага само на единия родител, не дава основание за приемане на заявление за издаване на документи за самоличност, когато другият родител  не е лишен от родителски права. В тези случаи следва да се свържете с „Консулската служба“, в чийто консулски окръг пребивавате, преди да направите опит да запазите дата и час!

 1. Предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на дете, което е вписано в регистрите на населението в България (има българско удостоверение за раждане с ЕГН)“

-          лично присъствие на детето и родителите или настойниците, или попечителите;

-          родителите / настойниците или попечителите са длъжни да удостоверят самоличността си с валидни лични карти или паспорти;

-          паспорт, временен паспорт или лична карта на детето – оригинал (когато е приложимо);

-          българско удостоверение за раждане или български многоезичен препис от акт за раждане (оригинал или дубликат);

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец);

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung). 

Заявлението се подписва от родителите/настойниците/попечителите пред служител на „Консулската служба“.

Заявленията на лица, които са навършили 14-годишна възраст се подписват от тях и се приподписват от родителите/ попечителите пред служител в съответната „Консулска служба“.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие и „Наказателно постановление“ и на родителите/настойниците да бъде наложено административно наказание „глоба“.

Преди да направите опит да запазите дата и час за прием в “Консулската служба“ на Посолството в Берлин, когато решението за лишаване от родителски права не  е постановено от български съд, моля, запознайте се с информацията по т. 2 !

 1. Предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на пълнолетно лице, което притежава валидна лична карта, но не притежава валиден паспорт.“

-          лично присъствие на заявителя;

-          валидна лична карта – оригинал;

-          невалиден паспорт (с изтекла валидност или повреден; когато е приложимо);

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец),

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението се подписва пред служител в съответната „Консулска служба“.

Основание за издаване: Неотложно пътуване в държава извън Европейския съюз, която признава българския „временен паспорт“  като валиден документ за влизане и пребиваване.

При приемане на заявлението се извършва проверка на верността на декларираните данни относно притежаваните паспорти и временни паспорти.

 1. Предпоставки и необходими документи за издаване на временен паспорт на лице, което притежава невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени).

-          лично присъствие на заявителя;

-          невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени) – оригинал;

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец).

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи (когато е приложимо  при повредена лична карта, паспорт или временен паспорт);

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението се подписва пред служител в съответната „Консулска служба“.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

6.             Предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на лице над 18 години, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, изгубени, откраднати и пр.).

-          лично присъствие на заявителя;

-          когато е приложимо - невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени) – оригинал и копие;

-          когато е приложимо - протокол от местните полицейски власти за обявяване на лична карта / паспорт / временен паспорт за изгубен, откраднат, даден в залог и пр. – оригинал и копие;

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец);

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи  (по образец) – при повредени, изгубени, откраднати, дадени в залог и пр. лична карта, паспорт или временен паспорт;

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението се подписва пред служител в „Консулската служба“.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие - и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

Съгласно чл. 3, ал.3 от Закона за българските лични документи, „Свидетелството за управление на МПС“ (СУМПС) може да удостоверява самоличността на български гражданин единствено на територията на Република България. 

Приемането на заявление за издаване на временен паспорт с двама свидетели с установена самоличност по реда на чл.578, ал.5 от ГПК е приложимо  по изключение. Тази правна възможност се допуска само по решение на консулските длъжностни лица. Заинтересованите лица следва предварително да се обърнат към съответната „Консулска служба“, като предоставят информация за свидетелите (имена, ЕГН, вид и № на документ за самоличност).

7.            Срокове за издаване и дължими такси

Обикновеният срок за вземане на решение по прието заявление за издаване на временен паспорт е 3 до 30 дни.

Следва да се има предвид, че издаването на временни паспорти се съгласува с Министерството на външните работи, а в определени случаи – и с Министерството на вътрешните работи.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите се заплащат с увеличение от 50 %, „когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението“ (т.1) и с увеличение от 100 %, „когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението“ (т.2).

             Дължимите такси са платими преди началото на консулското обслужване чрез заплащане в евро на пълната сума по сметка на Посолството чрез ПОС – терминално устройство в „Консулската служба“ или, по изключение, -  в брой, на гише.

Заплащането на  държавните такси в брой се удостоверява с приходни квитанции, издадени от оправомощени  със заповед на ръководителя на ДП Берлин служители в „Консулската служба“,  а за заплатените държавните такси по сметка на Посолството чрез ПОС – терминално устройство в „Консулската служба“ – чрез отпечатаните касови чекове от устройството.“

Временният паспорт се получава лично, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, чиито данни са вписани в  заявлението.

Временните паспорти на деца до 18-годишна възраст се получават от родител / настойник / попечител.


ВНИМАНИЕ!

В случай, че временният паспорт не бъде получен в срок до 30 дни от подаването на заявлението, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

Временният паспорт следва да бъде върнат в районното управление на полицията или в регионална дирекция на вътрешните работи в България, или в „Консулската служба“, която го е издала, до 3 месеца, след изтичане на срока на неговата валидност.“

Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за българските лични документи, „при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина“.

 1. Образецът на Заявление за издаване на български документ за самоличност можете да намерите т у к, а на Декларация по чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност - т у к.

В случаите, в които сте запазили дата и час за прием за подаване на заявление за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/), следва да използвате само попълненото и отпечатано електронно заявление.

Не се приемат заявления, с които едновременно се иска издаване на временен паспорт и лична карта и/или паспорт.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация