Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ред и условия за издаване на паспорти

Информация „Издаване на паспорт“

Съдържание

 1. Обща информация
 1. Издаване на паспорт на малолетни (до навършване на 14-годишна възраст) и непълнолетни (от навършени 14 години до навършване на 18-годишна възраст) лица.
 1. Издаване на паспорт на пълнолетно лице, което притежава валидна лична карта и/или паспорт, но не притежава валиден паспорт.
 1. Издаване на паспорт на лице, което притежава невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени).
 1. Издаване на паспорт на лице, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, откраднати, изгубени и пр.).
 1. Срокове за издаване и получаване.
 1. Образци на Заявление за издаване на български документ за самоличност и на Декларация за изгубен, откраднат, повреден, унищожен, даден в залог и пр.  документ за самоличност.
 1. Относимо законодателство
 2. Обща информация

Съгласно чл.33, ал. 1 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), „всеки български гражданин има право да напуска страната и да се завръща в нея с паспорт, заместващ го документ или военна карта за самоличност през определените за това места“, като (ал. 3) „правото по ал. 1 не подлежи на ограничения, освен ако те са предвидени със закон и са необходими за защитата на националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани“.

Според чл.34, ал. 1 от ЗБЛД „паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната“, а съгласно чл. 35, ал.1 „Всеки гражданин на Република България има право само на един паспорт по чл. 38, т. 3“.

                При подаване на заявлението се събират биометрични данни и дължимите държавни такси.            

 1. Заявление за издаване на паспорт на малолетни (до навършване на 14-годишна възраст) и непълнолетни (от навършени 14 години до навършване на 18-годишна възраст) лица.

-          лично присъствие на детето и родителите или настойниците, или попечителите;

-          валидни лични карти и/или паспорти на родителите / настойниците /попечителите – оригинал и копие;

-          българско удостоверение за раждане на малолетния /непълнолетния – оригинал и копие;

-          паспорт и/или (когато е приложимо)- лична карта на малолетния /непълнолетния – оригинал и копие;

-          попълнено заявление за издаване на паспорт (по образец);

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

                Заявлението се подписва от родителите/настойниците пред служител в съответната „Консулска служба“.

Заявленията за издаване на паспорт от непълнолетни се подписват от тях и се приподписват от двамата родители/попечител.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие и „Наказателно постановление“ и на родителите/настойниците да бъде наложено административно наказание „глоба“.

Не се изисква присъствие и на двамата родители, когато :

-          бащата е неизвестен / не е вписан в акта за раждане;

-          отсъстващият родител е починал (удостоверява се с препис от български акт за смърт);

-          отсъстващият родител е обявен за безвестно изчезнал или отсъстващ по реда на Закона за лицата и семейството  (удостоверява се с решение на български съд);

-          отсъстващият родител е упълномощил с нотариално заверено пълномощно другия родител или трето, пълнолетно и дееспособно лице да подпише/приподпише заявлението за издаване на паспорт или временен паспорт. (Не се признава пълномощно, което вече е дало основание за издаване на български документ за самоличност.);

Преди да направите опит да запазите дата и час за прием в “Консулската служба“ на Посолството в Берлин в посочените по-долу случаи, моля, изпратете по електронна поща на адрес [email protected] искане за прием по изключение, когато:

-          отсъстващият родител е лишен от родителски права (Удостоверява се със съдебно решение. Когато решението за лишаване от родителски права не  е постановено от български съд,

-          със съдебно решение се дава разрешение, заместващо съгласието на отсъстващия родител, заявлението да бъде подписано само от единия родител.

Ако съдебното решение не  е постановено от български съд, то следва да бъде признато. Съдебно решение, с което упражняването на родителските права се възлага само на единия родител, не дава основание за приемане на заявление за издаване на документи за самоличност, когато другият родител  не е лишен от родителски права. В тези случаи следва да се свържете с „Консулската служба“, в чийто консулски окръг пребивавате, преди да направите опит да запазите дата и час!

 1. Заявление за издаване на паспорт на пълнолетно лице, което притежава валидна лична карта, но не притежава валиден паспорт.“

-          лично присъствие на заявителя;

-          валидна лична карта – оригинал и копие;

-          невалиден паспорт (когато е приложимо);

-          попълнено заявление за издаване на паспорт (по образец),

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

 1. Заявление за издаване на паспорт на лице, което притежава невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени).

-          лично присъствие на заявителя;

-          невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени) – оригинал и копие;

-          попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец),

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи – при повредена лична карта, паспорт или временен паспорт;

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението се подписва пред служител в съответната „Консулска служба“.

Заявлението се приема, само когато невалидните български документи за самоличност са издавани след 1 септември 1999 г. и евентуалните повреди не препятстват установяването на самоличността на кандидата.

Българските граждани, които са навършили 18-годишна възраст, са длъжни да притежават валидни лични карти.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

5.             Заявление за издаване на паспорт от лице над 18 години, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, изгубени, откраднати и пр.).

Заявление за издаване на паспорт от лице, което не притежава български документи за самоличност, тъй като те са били  отнети, дадени в залог, изгубени, откраднати и пр. може да бъде прието след като самоличността на кандидата бъде потвърдена чрез процедура по издаване на „временен паспорт“.

Съгласно чл. 3, ал.3 от Закона за българските лични документи, „Свидетелството за управление на МПС“ (СУМПС) може да удостоверява самоличността на български гражданин единствено на територията на Република България. 

Приемането на заявление за издаване на паспорт с двама свидетели с установена самоличност по реда на чл.578, ал.5 от ГПК е приложимо  по изключение. Тази правна възможност се допуска само по решение на консулските длъжностни лица.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие - и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

 1. Срокове за издаване. Получаване на издадени паспорти.

Справка, дали новоиздаденият паспорт е получен в „Консулската служба“ на Посолството на Република България в Берлин може да бъде направена в раздела „Получени БЛД в Консулската служба“ на интернет-страницата https://www.consulatebg.eu/status.

„Консулската служба“ на Посолството на Република България в Берлин не предоставя информация по телефон, електронна поща и пр. за получените документи за самоличност (лични карти, паспорти), освен в случаите, в които е предплатена доставка чрез лицензираната куриерска фирма DHL. (вж. по-долу).

Паспортът се получава лично или от упълномощено лице, чиито данни са вписани във формуляра при подаване на заявлението, а по изключение – от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

Паспортите на малолетните и непълнолетните се получават лично от родител/настойник/попечител или от упълномощено лице, чиито данни са вписани в заявлението.

В случай, че пълномощното не е заверено от български нотариус или от консулско длъжностно лице в българско дипломатическо или консулско представителство, пълномощното следва да бъде презаверено с „апостил“ и да бъде снабдено със заверен превод на български език.

В случай, че при подаване на заявлението това бъде изрично заявено, паспортът  може да бъде получен лично или от упълномощено лице и в Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи (бул. „Мария Луиза“ № 48, 1202 София).

При заплатена такса за обикновена услуга срокът за издаване на паспорт по заявление, което е подадено в  дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина,  е до 45  дни, а  при заплатена такса за бърза услуга - до 30 дни, като в  този срок не е включено времето за доставка от Министерството на вътрешните работи чрез Министерството на външните работи (МВнР) до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина.

Паспортите могат да бъдат доставени от Министерството на външните работи (МВнР) в Посолството на Република България в Берлин в рамките на 2 (два) дни чрез лицензираната куриерска фирма DHL, с която МВнР има сключено споразумение, когато услугата е  заплатена предварително.

За доставката чрез DHL по посочената по-долу банкова сметка на DHL следва да бъде преведена сумата от 45,33 евро, като в графата „основание за плащане“ („Verwendungszweck”) на платежното нареждане задължително следва да се попълнят на латиница: „Passport“ /  BDS Berlin” и трите имена на лицето, на чието име е издадения нов документ за самоличност

При подаване на заявлението заявителят трябва да уведоми предварително консулския служител за желанието за доставка чрез DHL, да представи платежното нареждане в  оригинал и да попълни декларация за съгласие за доставка на документа с куриерска фирма до посолството в Берлин.

Данни за банковата сметка на DHL

Получател (Empfänger) DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

UniCredit Bulbank AD

IBAN No:                BG40UNCR70001523563800

BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF

Bank Address:      7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

ВНИМАНИЕ!

В случай, че новоиздаденият паспорт не бъде потърсен в срок от 6 (шест) месеца, той се връща на органа на издаване и може да бъде получен от Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи (бул. „Мария Луиза“ № 48, 1202 София).

 1. Образци на Заявление за издаване на български документ за самоличност и на Декларация за изгубен, откраднат, повреден, унищожен, даден в залог и пр. документ за самоличност.

Образецът на Заявление за издаване на български документ за самоличност можете да намерите т у к,  а на Декларация по чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност - т у к.

В случаите, в които сте запазили дата и час за прием за подаване на заявление за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/), следва да използвате попълненото и отпечатано електронно заявление.

ВНИМАНИЕ!

Паспортът следва да бъде върнат в районното управление на полицията или в регионална дирекция на вътрешните работи в България, или в „Консулската служба“,  до 3 месеца, след изтичане на срока на неговата валидност.“

ВНИМАНИЕ!

Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за българските лични документи, „при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина“. 

 1. Относимо законодателство. 

Закон за българските лични документи

Чл. 36.    (1)  Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 или 10 години съгласно заявения от лицето срок. На лицата до 18-годишна възраст се издават паспорти със срок на валидност 5 години.

(4) В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт.

(5) По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на срока на валидност по ал. 1 ...

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация