Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ред и условия за издаване на лични карти

Информация „Издаване на лична карта“

Съдържание

 1. Обща информация.

 1. Издаване на първа лична карта на непълнолетни (от навършени 14 до 18 години).

 1. Издаване на втора и следваща лична карта на непълнолетни (от навършени 14 до 18 години) при повредена първа лична карта.

 1. Издаване на лична карта на пълнолетни, които притежават валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или временен паспорт).

 1. Издаване на лична карта на пълнолетни, които притежават документ за самоличност с изтекъл срок на валидност или повреден документ за самоличност. 

 1. Приемане на заявление за издаване на лична карта от лице, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, откраднати, изгубени и пр.).

 1. Срокове за издаване. Получаване на издадени лични карти.

 1. Образци на Заявление за издаване на български документ за самоличност и на Декларация за изгубен, откраднат, повреден, унищожен, даден в залог и пр. документ за самоличност.

 1. Относимо законодателство

 1. Обща информация.

Съгласно чл. 23 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), „личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори“ (ал. 1), като „всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори“ (ал.2).

Всеки български гражданин може да притежава само една лична карта …“. (чл. 24 от ЗБЛД).

Всеки български гражданин е длъжен да подаде заявление за издаване на нова лична карта в 30-дневен срок

 • при промяна на име/на,

 • при промяна на единен граждански номер,

 • при промяна на пол,

 • при настъпили съществени и трайни изменения на образа,

 • при промяна на постоянен адрес в Република България,

 • след подаване на декларация по чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи за повредена, изгубена, открадната и пр. лична карта.

                При подаване на заявлението се събират биометрични данни и дължими държавни такси.

 1. Заявление за издаване на първа лична карта на непълнолетни (от навършени 14 до навършване на 18 години)

 

-          лично присъствие на непълнолетния/та и на единият от родителите /попечителите;

-          паспорт или временен паспорт на непълнолетния/та -  оригинал и фотокопие;

-          валидна лична карта на родителя – в оригинал и фотокопие;

-          българско удостоверение за раждане на непълнолетния/та –  оригинал и фотокопие;

-          попълнено заявление за издаване на лична карта (по образец; на български език),

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung),

-          удостоверение от общината по постоянен адрес в България  за назначаване на попечител (когато е приложимо).

Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния и се приподписва от неговия родител или попечител пред консулския служител.

 1. Заявление за издаване на втора и следваща лична карта на непълнолетни (от навършени 14 до навършване на 18 години) при повредена първа лична карта.

-          лично присъствие на непълнолетния/та и на единият от родителите /попечителите;

-          повредена лична карта на непълнолетния/та – в оригинал и фотокопие;

-          паспорт на непълнолетния/та - в оригинал и фотокопие (когато  е приложимо);

-          валидна лична карта на родителя /попечителя – в оригинал и фотокопие;

-          българско удостоверение за раждане на непълнолетния/та – в оригинал и фотокопие;

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung),

-          попълнено заявление за издаване на лична карта (по образец; на български език),

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи за обстоятелствата, при които е повредена първата лична карта;

-          удостоверение от общината по постоянен адрес в България  за назначаване на попечител (когато е приложимо).

Заявлението и Декларацията по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи за обстоятелствата, при които е повредена първата лична карта се подават лично и се подписват от непълнолетния, и се приподписват от неговия родител или попечител.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие - и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

 1. Заявление за издаване на лична карта на лице, което притежава валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или временен паспорт).

-          попълнено заявление за издаване на лична карта (по образец; на български език),

-          валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или временен паспорт)  - в оригинал и фотокопие;

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи за изгубен, отнет, даден в залог и пр. документ за самоличност (когато  е приложимо);

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението и  Декларацията по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи се подават и се подписват лично пред консулския служител.

 1. Заявление за издаване на лична карта на пълнолетен, който притежава документ за самоличност с изтекъл срок на валидност или повреден документ за самоличност (лична карта; паспорт).

-          попълнено заявление за издаване на лична карта (по образец; на български език),

-          попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи за обстоятелствата, при които личната карта е повредена (когато  е приложимо);

-          документ за самоличност с изтекъл срок на валидност или повреден документ за самоличност (лична карта, паспорт)  - в оригинал и фотокопие;

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Заявлението и  когато е приложимо - Декларацията по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи се подават и се подписват лично пред консулския служител.

При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие - и „Наказателно постановление“ и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

 1. Заявление за издаване на лична карта на лице, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, откраднати, изгубени и пр.).

                Заявление за издаване на лична карта от лице, което не притежава документи за самоличност (отнети, дадени в залог, откраднати, изгубени и пр.) може да бъде прието след като самоличността му бъде потвърдена в рамките на процедура по издаване на временен паспорт.

Съгласно чл. 3, ал.3 от Закона за българските лични документи, „Свидетелството за управление на МПС“ (СУМПС) може да удостоверява самоличността на български гражданин единствено на територията на Република България. 

                Удостоверението за раждане не е документ за самоличност.

Приемането по реда на чл.578, ал.5 от ГПК на заявление за издаване на лична карта и на Декларация по чл. 17, ал.1 от ПИБЛД с двама свидетели с установена самоличност – български граждани е приложимо по изключение, само при изрично разрешение на правоимащо консулско длъжностно лице. Поради ограниченията вследствие на противоепидемичните мерки, приемът за нотариални удостоверявания в „Консулската служба“ на Посолството в Берлин е ограничен.

 1. Срокове за издаване. Получаване на издадени лични карти.

Справка, дали новоиздадената личната карта е получена в „Консулската служба“ на Посолството на Република България в Берлин може да бъде направена в раздела „Получени БЛД в Консулската служба“ на интернет-страницата https://www.consulatebg.eu/status.

„Консулската служба“ на Посолството на Република България в Берлин не предоставя информация по телефон, електронна поща и пр. за получените документи за самоличност (лични карти, паспорти), освен в случаите, в които е предплатена доставка чрез лицензираната куриерска фирма DHL. (вж. по-долу).

Личната карта се получава лично или от упълномощено лице, чиито данни са вписани във формуляра при подаване на заявлението, а по изключение – от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

В случай, че пълномощното не е заверено от български нотариус или от консулско длъжностно лице в българско дипломатическо или консулско представителство, то следва да бъде презаверено с „апостил“ и да бъде снабдено със заверен превод на български език.

Личните карти на непълнолетни лица (от 14 до 18-годишна възраст)  се получават от родител / настойник / попечител.

В случай, че при подаване на заявлението това е изрично заявено, личната карта  може да бъде получена от упълномощено лице и в Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи (бул. „Мария Луиза“ № 48, 1202 София).

При заплатена такса за обикновена услуга срокът за издаване на лична карта по заявление, което е подадено в  дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина,  е до 45  дни, а  при заплатена такса за бърза услуга - до 30 дни, като в  този срок не е включено времето за доставка от Министерството на вътрешните работи чрез Министерството на външните работи (МВнР) до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина.

Личната карта може  да бъде доставена от Министерството на външните работи (МВнР) в Посолството на Република България в Берлин в рамките на 2 (два) дни чрез лицензираната куриерска фирма DHL, с която МВнР има сключено споразумение, когато услугата е  заплатена предварително.

За доставката чрез DHL по посочената по-долу банкова сметка на DHL следва да бъде преведена сумата от 38,43 евро, като в графата „основание за плащане“ ( „Verwendungszweck”) на платежното нареждане задължително следва да се попълнят на латиница: “ID Card“ /  BDS Berlin” и трите имена на лицето, на чието име е издадения нов документ за самоличност.

При подаване на заявлението заявителят трябва да уведоми предварително консулския служител за желанието за доставка чрез DHL, да представи платежното нареждане в  оригинал и да попълни декларация за съгласие за доставка на документа с куриерска фирма до посолството в Берлин.

Данни за банковата сметка на DHL

Получател (Empfänger) DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

UniCredit Bulbank AD

IBAN No:                BG40UNCR70001523563800

BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF

Bank Address:      7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

ВНИМАНИЕ!

В случай, че новоиздадената лична карта не бъде потърсена в срок от 6 (шест) месеца, тя се връща на органа на издаване и може да бъде получена от Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи (бул. „Мария Луиза“ № 48, 1202 София).

ВНИМАНИЕ!

Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за българските лични документи, „при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина“.

 1. Образци на Заявление за издаване на български документ за самоличност и на Декларация за изгубен, откраднат, повреден, унищожен, даден в залог и пр. документ за самоличност.

Образецът на Заявление за издаване на български документ за самоличност можете да намерите т у к,  а на Декларация по чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност - т у к.

В случаите, в които сте запазили дата и час за прием за подаване на заявление за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/), следва да използвате попълненото и отпечатано електронно заявление.

 1. Относимо законодателство

Закон за българските лични документи

Чл. 2 Българските лични документи са собственост на държавата.

Чл. 7. (1) Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.

Чл. 28 Българските граждани, живеещи предимно в чужбина, са длъжни да посочат в заявлението за издаване на лична карта и адрес на територията на държавата, където пребивават.

Чл. 31.  (2) В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

(3) По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока и на валидност.

(5)  Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване при обикновена услуга е до 45 дни, а при бърза услуга - до 30 дни.

Чл. 80. Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:

 1. използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;

 2. отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;

 3. приеме или даде в залог или преотстъпи български личен документ;

 4. не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.

Чл. 81.  (1) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което:

 1. не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

 2. не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;

 3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 02.08.2021 г.) не подаде заявление за издаване на лична карта или временна карта за самоличност в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;

 4. е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта;

 5. не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта или временна карта за самоличност след изтичане на нейната валидност;

 6. не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му;..

 (2) Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:

 1. е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок;

 2. изгуби, повреди или унищожи български личен документ;

 3. не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

 4. е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва;

 5. обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;

 6. използва нередовни български лични документи;

 7. попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

(3) При повторно нарушение по ал. 2 наказанието е глоба от 50 до 300 лв.

(4) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина налагат и събират глобите, преизчислени в щатски долари, евро или в местна валута.

Чл. 84. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от компетентни длъжностни лица, упълномощени от ръководителите на ведомствата по чл. 1, ал. 2 от този закон.

(2) Въз основа на съставените актове ръководителите на ведомствата по ал. 1 или упълномощените от тях длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания, а обжалването им - по Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 32. (1) Обявяват се за невалидни личните карти на лица:

 1. заявили, че личната им карта е изгубена, открадната или унищожена;

 2. чиято лична карта е с изтекъл срок на валидност;

 3. които имат промяна в личните данни;

 4. променили постоянния си адрес;

 5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 02.08.2021 г.) спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс и не са ги предали в срока по чл. 15;

 6. изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна;

 7. за чиято лична карта е установено, че е подправена;

 8. които са получили нова лична карта и не са върнали предишната на органа, който я е издал - в този случай за невалидна се обявява предишната лична карта.            

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 02.08.2021 г...) Обявена за невалидна лична карта не може да бъде обявена за валидна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация