Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Списък на заклетите преводачи

Заповед Ав-02-107/31.12.2021 г., определяща заклетите преводачи, акредитирани към Генералното консулство в Барселона

 

На основание т. З и т. 4 на Заповед № 95-00-391 от 28.05.2019 г. на Министъра на външните работи във връзка с преводи, извършвани от външни заклети преводачи и на основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в сила от 01.01.1983 г.:

 

1. Преводачите, с които работи Генералното консулство в Барселона, се определят със заповед на ръководителя на консулското представителство след като подадат заявление до него и са представили оригинали и нотариално заверени копия на един от следните документи, посочени в Заповед № 95-00-391 от 28.05.2019 г. на Министъра на външните работи, като доказателство за това, че отговарят на определени изисквания за признаване степента „владеене” на испански език:

 

-     Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална степен „бакалавър” по испански език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от дипломата не е по-нисък от „много добър 4,50”

 

-     Диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на испански език в чуждестранно висше учебно заведение.

 

-     Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по испански език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „много добър 4,50”.

 

-        Диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучаване на испански език не по-малък от 800 учебни часа.

 

-        Документ за завършено средно образование в чужбина или училище на чужда държава в България на испански език, на който следва да е водено обучението в даденото средно училище през последните три години преди дипломирането.

 

-      Документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на испански език със срок на редовно обучение не по-малък от една година.

 

-         Сертификат за успешно положен в Република България или чужбина изпит за владеене на испански език за ниво С1 и С2 на Европейската езикова рамка.

 

-       Заверено копие на международно признат сертификат за степен „владеене” на испански език — DELE SUPERIOR, издаден от Институт „Сервантес”.

 

Като доказателство за това, че отговарят на определените изисквания, кандидатите могат да представят също така и официален документ, удостоверяващ вписването им в Регистъра на заклетите преводачи на министерство на външните работи ЕС и сътрудничеството на Кралство Испания.

 

Горепосочените документи се представят еднократно заедно с оригиналните дипломи и сертификати за владеене на езика, като заедно с тях се представя и образец на подписа на преводача и декларация за неговата отговорност по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа на преводача /ако не се подписва пред КДЛ на представителството/.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Следния списък от преводачи, чиито подписи могат да бъдат заверявани в Консулската служба към Генералното консулство в Барселона:

 

1. Г-жа Елена Димитрова Велчева

 

2. Г-жа Дора Владимирова Цветкова

 

З. Г-жа Славка Симеонова Савова

 

4.  Г-жа Бианка Александрова Урусбиева

 

5.  Г-н Алфред Аронов Коенов

 

6.  Г-жа Ваня Христова Клисурска

 

7.  Г-жа Мария Радева Маринова

 

8.  Г-жа Радостина Милкова Маврова

 

Подписите на горепосочените преводачи да бъдат заверявани съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с постановление на Министерски съвет № 189/05.09.2018 г. (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 13.10.2018 г.).

 

Ш. На основание чл. 18, ал. З от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа КДЛ в Генералното консулство може да заверява само преводи:

 

а) на служебни документи от български на испански език и от испански на български език, извършени от преводача към Посолството в Мадрид.

 

б) на документи от испански на български език, извършени от поименно посочените в тази заповед преводачи.

 

Настоящата заповед отменя всички предходни заповеди, издадени в тази връзка и влиза в сила от 01.01.2022 г.

 

С тази заповед да бъде запознат КДЛ, както и всички сътрудници на Консулската служба в Барселона.

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация