Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Други консулски услуги

ДРУГИ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ 

 

Интернет-сайтът на Генералното консулството на Република България в Барселона не може да бъде изчерпателен откъм всички видове консулски услуги и консулски случаи. Повечето от тях за описани в официалния сайт на Министерството на външните работи в раздела „Услуги и пътувания“ и по-специално в съответните рубрики на подраздела „Консулски услуги“, вкл. Често задавани въпроси

Настоящата страница съдържа информация за други по- често извършвани консулски услуги за българските граждани в Испания.

           БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Чрез Генералното консулство на Република България в Барселона могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за:

 • придобиване на българско гражданство
 • установяване наличието на българско гражданство
 • възстановяване на българско гражданство
 • освобождаване от българско гражданство

Повече информация за различните процедури и изискуемите документи можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на Република България - http://www.justice.government.bg/76/.

Подаването на документи, свързани с промяна в българското гражданство, става само след предварително записан час по телефона!

В  Генералното консулството в Барселона  могат да се подават заявления за издаване на удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). За повече информация: http://www.aba.government.bg/?legal=3

ИЗДАВАНЕ НАСВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ ЧРЕЗ ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО

В Генералното  консулство се приемат заявления за издаване на свидетелства за съдимост на български граждани и чужденци, пребивавали на територията на Република България.

Необходими документи:

 • молба за издаване на свидетелства за съдимост (ТУК);
 • валиден документ за самоличност (лична карта/паспорт) в оригинал;
 • удостоверение за раждане в оригинал (само за чуждите граждани)

Внимание: С изменението и допълнението от 27.02.2018 год. на Наредба № 8 от 26.02.2008 год. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост отпадна изискването в чл. 35, ал. 5, а именно, че при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се предоставя препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, преведени на български език и издадени от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелство за съдимост“. В тази връзка за лицата, които са:

 • български граждани - предоставянето на акта за раждане е отменено като изискване при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост. Посочените данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни „Население“.
  След измененията в чл. 35, ал. 5 при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост за български гражданин, лицето следва само да представи в оригинал лична карта, която след сверяване на данните му се връща.;

 

 • чужди граждани - остава необходимостта от предоставяне на документ, установяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелство за съдимост.

Издаване на свидетелство за съдимост може да бъде поискано и за друго лице, когато то е за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, или жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица. В този случай се попълва друг образец на молба (ТУК)

Когато заявлението се подава за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, се изисква и удостоверение за наследници.

Когато свидетелството се заявява за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра се представя изрично писмено пълномощно, а когато се заявява за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.

Готовите свидетелства за съдимост могат да бъдат снабдени с апостил, ако гражданинът поиска това и заплати съответната такса. Свидетелствата за съдимост се получават от консулството. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

ПЪТУВАНИЯ НА НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕЦА, КОИТО СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Малолетните българските граждани (до 14 г. възраст)  напускат страната с  паспорт, а непълнолетните български граждани (навършилите 14 год. възраст) - с паспорт или лична карта. Личната карта е документ за пътуване и преминаване през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.

Съгласно чл. 76, т. 9  от Закона за българските лични документи може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които притежават валиден паспорт или лична карта, но нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители (обикновено в случаите когато не пътуват заедно с тях).

   Такова изрично съгласие за пътуване в чужбина се заявява в специална декларация, подписана от отсъстващите родител/и, настойници или попечители. Примерни  текстове на подобни декларации можете да намерите в раздела формуляри на сайтът ни в раздел ,,Завеки и легализации''. В Испания  такива деклараци може да бъдат заверени от консулските длъжностни лица в дипломатическите ни мисии в Барселона, Мадрид и Валенсия.

            Липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

            На границата следва да се представят оригинал на декларацията и обикновено (незаверено) копие от нея, което остава на граничния пункт.

            Не се изисква декларация за съгласие, когато:

1.1 Отсъстващият родител не е български гражданин;

            1.2 Отсъстващият родител е лишен от родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се удостоверява с надлежен съдебен акт – представя се оригинал и копие (незаверено), което остава на граничния пункт.

            1.3 В удостоверението за раждане е вписан само един родител или отсъстващият родител е починал, за което е издаден смъртен акт – на граничния пункт се представя оригинал и копие (незаверно) от посочените документи.

            1.4 Малолетните и непълнолетни български граждани, живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ за пребиваване, издаден от съответната държава – т.е. когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешение за дългосрочно пребиваване в съответната държава или заедно с паспорта представи отделен такъв документ под формата на карта или удостоверение, съдържащо официално уверение за продължително пребиваване от съответните власти.

В тези случаи е много важно родителите и децата коректно да са посочили действителния настоящ адрес в чужбина при издаване на български лични документи или пред съответните служби “Гражданска регистрация и административно обслужване”.

Голямата част от функционалните задължения на нашите консулски длъжностни лица са посочени в предходните страници на настоящия сайт. Искаме да ви представим един по-пълен списък:         

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi

но е полезно да знаете и (за съжаление)

Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi

Надяваме се при вашето посещение при нас да сте останали доволни от това, каквото сме могли да направим за вас. Нашият екип ще продължи да работи, стремейки се да достигне най-високите стандарти на обслужване на гражданите и следвайки целите и задачите, които си поставихме с приемането на следната Харта на клиента на Генералното  консулство на Република България в Барселона:

ХАРТА НА КЛИЕНТА

НА ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БАРСЕЛОНА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация