Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Заверки и легализации

За българския консул важат същите правила като за заверки при български нотариус

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията  на Република България.  Ако чуждият гражданин не говори български, се назначава преводач, който подписва декларация за истинността на превода, а подписът му се заверява за сметка на клиента.

При удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред консулското длъжностно лице и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи. При подписването с оглед на сигурността е желателно лицето да изпише и пълните си имена.

Лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване трябва да удостоверят своята самоличност чрез представяне на валидни документи за самоличност в оригинал (паспорт или лична карта). Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български граждани на документи за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка се отказва.

Чуждестранните граждани се идентифицират чрез валиден чуждестранен документ за самоличност. Не се допуска представянето на карта за продължително или постоянно пребиваване в Република България, понеже целта на тяхното издаване е да се удостовери правото на пребиваване на лицето на територията на Република България.

При липса на валиден документ за самоличност лицето удостоверява самоличността си с двама свидетели – български граждани с установена самоличност.(Не могат да бъдат свидетели недееспособните, неграмотните на български език, роднини на лицето, лица, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в пълномощното и др.)

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията и др., като договори за прехвърляне на собственост, вкл. върху недвижимо и движимо имущество, договори за продажба на акции или дялове, декларации за делба, декларации за отказ от вещни права, декларации за отказ от право на ползване, декларации за отказ от наследство, искови молби, ипотеки, залози по Закона за особените залози, възбрани и договори за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти или МПС, молби за заличаване на ипотека, договори за наем и др.

При пълномощни за прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от Дънъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и декларация по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД),както и евентуално декларация-съгласие от съпруг/а във връзка с член 26 от Семейния кодекс  (представя се акт за граждански брак).  Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

При продажба на дружествени дялове  пълномощното следва да се представи  в консулската служба в два идентични оригинални екземпляра. В този случай се прави едновременно удостоверяване на подписа и на съдържанието на документа. Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

При протокол от решение за създаване на дружество протоколът следва да се представи в консулската служба в два идентични оригинални екземпляра. В този случай се прави едновременно удостоверяване на подписа и на съдържанието на документа.

При учредителен акт на дружество учредителният акт следва да се представи в консулската служба в два идентични оригинални екземпляра. В този случай се прави едновременно удостоверяване на подписа и на съдържанието на документа.  Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

При покупка/продажба/управление на МПС пълномощното следва да се представи в консулската служба в един оригинален екземпляр. В този случай се прави удостоверяване на подписа. Необходимо е да бъдат заверени и един брой от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК( както и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и евентуално декларация от съпруг/а с изрично съгласие за прехвърляне на МПС (представя се акт за граждански брак). Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно! При присъствие на двамата съпрузи се заверяват подписите и декларациите на всеки един.

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, както на пълномощни за издаване на лична карта / паспорт на непълнолетни и малолетни лица, декларацията/пълномощното следва да се представи в консулската служба в един оригинален екземпляр. В този случай се прави удостоверяване на подписа. Задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето. Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

При разпореждане с банкова сметка пълномощното следва да се представи в консулската служба в един оригинален екземпляр. В този случай се прави удостоверяване на подписа. Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно! Моля, обърнете внимание, че всяка банка в България има свои вътрешни правила, изисквания и бланки. Затова е най-добре преди да заверите пълномощно за банка, да поискате от офиса на банката, който обслужва Вашата банкова сметка, да Ви дадат текст на пълномощно, който ги удовлетворява.

При декларация/заявление декларацията/заявлението следва да се представи в консулската служба в един оригинален екземпляр. В този случай се прави удостоверяване на подписа. Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

При удостоверяване на верността на препис/извлечение от документ е необходимо да се представят оригинала и копие на документа. Документите, които се заверяват, следва да са съставени от български институции. Не се заверяват за вярност с оригинала документи,издадени от чуждестранни органи. Задължително е личното присъствие на лицето, т.е. то не може да бъде представлявано от друго лице въз основа на пълномощно!

          Примерни образци на декларации и пълномощни  

Такси за нотариални удостоверения по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по  Закона за държавните такси

 

                Вид нотариална услуга

 

Обикновена

Бърза      – до 8 работни часа

Екстрена   – до 4 работни часа      

1. Удостоверяване на подпис върху частен документ

15€                      

22,50 €

30 €

2. Удостоверяване на съдържанието на частен документ, неподлежащ на вписване:

·  за първата страница;

·  за всяка следваща страница по

 30€

15 €

 45€

22,50 €

 60€

30 €

3. Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

·  за първата страница;

·  за всяка следваща страница по10€

5€15€

7,50€20€

10€

4. Удостоверяване на подпис и печат на БГ документ       

15€

22.50€

30€

5. Удостоверяване на подпис и печат на чужд документ  

20€

30€

40€

6. Удостоверяване на дата върху частен документ 

15 €

22,50 €

30 €

7. Заверка подписа на преводач                                             

15€

22.50€

30€

7. За извършване на нотариално завещание

200 €

300€

400€

ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Легализацията е процедура, след извършването на която един документ, издаден от органите на една държава, може да се използва пред органите на друга държава. Легализацията се извършва единствено върху оригинални документи. Изключение представляват дипломите, при които се прави легализация на копието на документа, което преди това е заверено от нотариус и от Министерство на образованието.

 

Легализации на документи за ползване в България


За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от компетентните институции на Испания документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с апостил, поставен от испанското Министерство на външните работи. Така оформените документи не се нуждаят от друга форма на легализация и могат да бъдат използвани във всички държави участнички в Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (Република България и Кралство Испания са се присъединили към Конвенцията).

Оформените с апостил документи трябва да бъдат снабдени със заверен превод на български език по един от двата посочени по-долу начини:

  1. От българските дипломатически представителства в Барселона, Мадрид или Валенсия – заверяват се само преводи, изготвени от определените като правоспособни преводачи от испански език към консулските служби на мисиите ни на основание на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Контактите на правоспособните преводачи мога да бъдат намерени ТУК)
  2. От оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи - извършените в България преводи се заверяват от нотариуси, по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа, поддържан от Министерството на външните работи, може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

 

Нов европейски регламент, който опростява изискванията за официални документи за гражданско състояние между държавите-членки на Европейския съюз, е в сила от 16 февруари 2019 г.

По силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета, с който се насърчава свободното движение на граждани, вече не се налага апостил или легализация за голяма част от документите, които най-често се използват от гражданите в ЕС, като акт за раждане, акт за смърт, удостоверение за брат, семейно положение и развод, осиновяване, както и удостоверения, свързани с местоживеене или доказващи липсата на съдебно минало. За някои от тези документи (главно по гражданско състояние) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод. Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg.

В Испания предимно се практикува издаването на многоезични удостоверения за гражданско състояние. За повече информация вижте раздел „Гражданско състояние“ 

 

Легализации на документи за ползване в Испания

 

Удостоверяването на документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция, подписана от България и Испанвия), в съответствие с компетентността на съответното ведомство, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от органи на общинската администрация, нуждаещи се от легализация, се заверяват от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически, масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации, когато това се изисква или приема от държавата, в която ще се използват.

Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, ако те са надлежно удостоверени от нотариус и Министерството на правосъдието.

Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Преводът на документа може да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

 

Легализации на документи за ползване в България


За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от компетентните институции на Испания документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с апостил, поставен от испанското Министерство на външните работи. Така оформените документи не се нуждаят от друга форма на легализация и могат да бъдат използвани във всички държави участнички в Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (Република България и Кралство Испания са се присъединили към Конвенцията).

Оформените с апостил документи трябва да бъдат снабдени със заверен превод на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1.от българските дипломатически представителства в Барселона, Мадрид или Валенсия – заверяват се само преводи, изготвени от определените като правоспособни преводачи от испански език към консулските служби на мисиите ни на основание на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Контактите на правоспособните преводачи мога да бъдат намерени  ТУК)

  1. от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи - извършените в България преводи се заверяват от нотариуси, по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа, поддържан от Министерството на външните работи, може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Нов европейски регламент, който опростява изискванията за официални документи за гражданско състояние между държавите-членки на Европейския съюз.

Вече няма да се налага апостил или легализация за голяма част от от документите, които най-често се използват от гражданите в ЕС, като акт за раждане, акт за смърт, удостоверение за брат, семейно положение и развод, осиновяване, както и удостоверения, свързани с местоживеене или доказващи липсата на съдебно минало.

 

По силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019г. За някои от тези документи (вж. по-долу в потъмнен шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

- документи от съд или съдебен служител;

- административни документи;

- нотариални актове;

- официални удостоверения върху частни документи;

- документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в потъмнен шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

- раждане

- смърт

- това, че лицето е живо

- име

- брак, брачна дееспособност и семейно положение

- развод, законна раздяла или унищожаване на брака

- регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

- прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

- произход или осиновяване

- местоживеене и/или местопребиваване

- гражданство

- липса на съдебно минало

- кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава-членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие:

https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg.

В Испания предимно се практикува издаването на многоезични удостоверения за гражданско състояние съгласно Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г., към която България се е присъединила през 2013 г. За повече информация вижте раздел „Гражданско състояние“ 

 

 

Легализации на документи за ползване в Испания

 

Удостоверяването на документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция, подписана от България и Испанвия), в съответствие с компетентността на съответното ведомство, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от органи на общинската администрация, нуждаещи се от легализация, се заверяват от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически, масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации, когато това се изисква или приема от държавата, в която ще се използват.

Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, ако те са надлежно удостоверени от нотариус и Министерството на правосъдието.

Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Преводът на документа може да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация