Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Гражданско състояние

Българските дипломатически мисии в лицето на консулските длъжностни лица извършват или съдействат да издават или заверяват свързаните с тях документи и преводи, предназначени:

За регистриране в Република България на настъпилите в Испания граждански събития "раждане", "брак" и "смърт" със субекти български граждани 

или

За ползване от българските граждани пред съответните чуждестранни институции и организации (Издаване на български документи за гражданско състояние за ползване в Испания)

Относно регистрирането в България на актовете за гражданско състояние на български граждани, съставени в други държави, моля консултирайте се на основната страница на МВнР,  раздел „Консулски услуги зад граница“, подраздел „Гражданско състояние“ 

РЕГИСТРИРАНЕ В РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ НА НАСТЪПИЛИТЕ В ИСПАНИЯ ГРАЖДАНСКИ СЪБИТИЯ ,,РАЖДАНЕ'', ,,БРАК'' И ,,СМЪРТ'' СЪС СУБЕКТИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ  

 1. Гражданско събитие "Раждане"

1.Регистриране в Република България на гражданското събитие „раждане” на деца с родител/и български гражданин/и, родени в Испания въз основа на документи, издадени от местните органи

Гражданите на Република България, които пребивават в Испания, са длъжни в шестмесечен срок след съставянето от испанският местен орган (REGISTRO CIVIL)  на акт за раждане на детето им да предоставят на българското дипломатическо или консулско представителство испанско удостоверение с апостил и преведено от заклет преводач или издадено многоезично извлечение /FORMULA  A/ от акта за раждане, заедно с молба по образец за  изпращане на испанския акт за раждане за регистриране в общината по посочения  постоянен адрес в Република България на майката/единия от родителите.

За постоянен адрес в Република България се счита последният постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на майката – българска гражданка - на новороденото дете, а ако майката е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „раждането” се счита последният постоянен адрес на бащата – български гражданин.

Гражданското събитие „раждане” в Испания може да бъде регистрирано в Република България и чрез лично представяне в съответната българска община (по постоянен адрес) на един от следните документа:

- испанско удостоверение с апостил и преведено от заклет преводач към задграничното представителсто,  или

- многоезично извлечение (FORMULA  A) от неговия акт за раждане.

2.Имена на родените в Испания български граждани

При регистрация на гражданското събитие „раждане” в Република България, българският орган по гражданско състояние (общината по постоянен адрес на родителя) вписва името на новороденото дете по същия начин, без изменение, както е вписано името на детето в испанския документ за раждане. При желание от страна на родителите на новороденото дете, при регистрация на раждането в Република България детето да бъде вписано с имена, съответстващи на българската именна система, родителите следва да отправят молба към испанския орган, който издава документа за раждане, за вписване на новороденото дете с имена, съответстващи на българската именна система.

Българският орган по гражданско състояние при регистрация на раждането на детето в Република България вписва името на детето по същия начин, както е вписано в испанския документ за раждане, без изменение. Промяна на името на детето след регистрация на раждането в Република България, може да стане само по съдебен ред.

3.Определяне на ЕГН и вписване в регистрите на населението на български граждани, живеещи в Испания

Всеки български гражданин притежава единен граждански номер (ЕГН) - уникален номер, с който физическите лице са определят еднозначно.

Всички новородени деца в Испания придобиват ЕГН след тяхното вписване в регистрите на населението в общината по постоянния адрес на техните родители. Общината издава удостоверение за раждане на детето с вписан ЕГН въз основа на акта за раждане, съставен от испанския  орган по гражданско състояние (REGISTRO CIVIL),  преведен на български език с апостил или на издаденото многоезично извлечение (FORMULA  A). Чуждестранният документ се предоставя на службата по гражданско състояние на съответната българска община лично, чрез упълномощено лице (носещо със себе си заверено в Генералното консулство в Барселона пълномощно по образец) или чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в Испания (Мадрид, Барселона и Валенсия), където с тази цел се подава молба по образец

ЕГН получават и лицата, придобили българско гражданство по произход или по натурализация, след като бъдат регистрирани в общината по постоянния им адрес в България. В общините предоставят заверено копие на удостоверението за придобито българско гражданство, издавано от дирекция "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието, заедно със заявление за избор на постоянен адрес в Р България.

ЕГН придобиват всички лица, които са възстановили българското си гражданство и които са направили избор на постоянен адрес в Република България. Лицата, които са притежавали ЕГН преди освобождаването си от българско гражданство, възстановяват и своя ЕГН, заедно с възстановяването на своето гражданство.

 1. Гражданско събитие "Брак"

1.Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина

 • Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител.
 • Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако отечественото право на чуждия гражданин допуска това. Българските дипломатически мисии в Испания не сключват брак, в който едно от лицата е испански гражданин.
 • Всеки български гражданин, който желае да сключи брак в чужбина пред български дипломатически/консулски представител е препоръчително да информира консулското длъжностно лице за наличието и на друго гражданство освен българско гражданство.

Неинформирането на консула за наличието на друго освен българско гражданство от страна на желаещите да сключат брак в чужбина, би могло да доведе до непризнаване на брака, и съответно до създаването на проблеми при неговата регистрация.

Всеки български гражданин, преди да планира сключването на брак в Испания пред дипломатически или консулски представител, следва задължително да се обърне към консулското длъжностно лице, което ще го информира относно допустимостта на такъв брак.

Преди осъществянане на процедурата по сключване на брак в българско дипломатическо или консулско представителство, лицата, желаещи да встъпят в брак следва да се снабдят със следните документи, които се представят пред консулското длъжностно лице:

 • медицинско удостоверение;
 • документ за самоличност – на бъдещите съпрузи и свидетелите;
 • удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България (препоръчително);
 • декларации, които лицата попълват преди брачната церемония;
 • При брак между български гражданин и чужд гражданин, чуждият гражданин освен посочените по-горе документи, представя и документ, че отечественото му право допуска брак в българското представителство, и този брак ще бъде признат в родината му.

Лицата, желаещи да сключат брак в чужбина пред български дипломатически или консулски представител задължително следва да осъществят контакт с българското представителство, което ще определи дата и час на брачната церемония

 1. Регистриране в Република България на граждански брак на български граждани, сключен в Испания

Гражданите на Република България, които се намират в Испания, са длъжни в шестмесечен срок след съставянето на акт за граждански брак от испанския местен орган по гражданско състояние да предоставят  на българското дипломатическо или консулско представителство акта за брак, съставен от местен орган по гражданско състояние - преведен на български език с апостил или издадено многоезично извлечение (FORMULA  В) , заедно с молба по образец за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България. Молбата за регистрация на брака в България се подава и след сключването на брак в генералното консулство, като съответният акт за брак не подлежи на заверка и превод.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на съпруга – български гражданин - а ако съпругът е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „брака” се счита последният постоянен адрес на съпругата – българска гражданка. 

Гражданите могат да предоставят и лично в съответната българска община (общината по постоянен адрес на съпруга/съпругата) легализирания акт за сключен граждански брак, със заверен превод на български език, извършен от заклет преводач към българското дипломатическо или консулско представителство. Регистрацията на брак чрез същите горепосочени документи може да се извърши и от упълномощени за това лица, разполагащи със заверено в генералното консулство пълномощно по образец.

Гражданското събитие „брак” може да бъде регистрирано в Република България и в случаите, когато за сключения брак е издадено многоезично извлечение  от акта за брак на съпрузите.

3.Фамилно име на съпрузите

При сключване на гражданки брак пред местните власти на Испания при съставянето на чуждия акт за сключен брак всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви дали запазва своето фамилно име, дали приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето, която промяна се отразява в съставения акт за сключен брак.  Така изготвения документ за брак се предоставя на българския общински орган по гражданска регистрация, с оглед промяна на фамилното име при регистрация на брака в Република България. След регистрацията на брака всяка промяна на фамилното име може да се извърши само по съдебен ред.

III. Гражданско събитие "Смърт"

 1. Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в Испания

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.

За целта заверен препис или извлечение на документа за смърт, издаден от испански орган по гражданско състояние или издадено многоезично извлечение (FORMULA  С) се предоставя в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в Испания, заедно с молба по образец за изпращането на смъртния акт за регистриране в общината по посочения постоянен адрес в България на починалия гражданин.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на починалия български гражданин.

Близките на починалия български гражданин в чужбина могат и да предоставят направо в общината (по последния постоянен адрес) легализирания с апостил документ , с превод на български език, извършен от заклет преводач или  издаденото многоезично извлечение (FORMULA  С)

 1. Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в Испания, където да се запознаят с условията и процедурите по репатриране на тленните останки

 

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ИСПАНИЯ 

В консулските служби в Барселона, Мадрид и Валенсия  могат да бъдат издадени дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НРГС) за граждански събития, настъпили след 31.12.1999 г.

Необходими документи:

 1. молба в свободен текст от заинтересованите лица
 2. валидни лична карта или паспорт (в оригинал)
 3. (евентуално) заявление за снабдяване на документите по гражданско състояние с апостил

Право да заявят издаването и да получат документите по гражданско състояние имат:

-за акт за раждане – лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законни представители;

- за акт за сключен граждански брак – страните по акта;

- за акт за смърт – наследниците на починалото лице.

Извлеченията могат да се издават и на трети лица, изрично упълномощени от лицата, имащи право да ги получат.

За заявяване издаването на дубликати/преписи относно граждански събития от преди 01.01.2000 г., се запазва старият ред, а именно - молба на лицето, чрез консулската служба до съответната община за издаване на искания документ.

 

Издаване в Испания/България на многоезични извлечения за гражданските събития „раждане“, „брак“ или ,,смърт“

 

Както бе посочено в по-горните пояснения относно ползваните испански документи по гражданско състояние за регистриране в България или български документи за ползване в Испания, тези документи могат да бъдат под формата на многоезични излечения от актовете за „раждане”, „брак“ или смърт“.

Многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние се издават на основание Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г., към която Република България и Кралство Испания са се присъединили. Други страни по Конвенцията са: Германия, Австрия, Белгия, Франция, Гърция (която е подписала, но не е нотифицирала Конвенцията), Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния. Многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние, издадени от една държава - членка по Конвенцията се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни - членки (без необходимост от легализация или друга подобна формалност).

Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по гражданско състояние (удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис - извлечения, пълни преписи и заверени копия от актовете за гражданско състояние), да се издават и извлечения на формуляри по утвърдени унифицирани образци:

 • Формуляр А (извлечение от акт за раждане);
 • Формуляр В (извлечение от акт за сключен граждански брак);
 • Формуляр С (извлечение от акт за смърт)  

Събитията по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), настъпили в Испания, може да се регистрират въз основа на извлеченията, регламентирани в Конвенцията. За целта е необходимо българските граждани, вписани в представените извлечения да бъдат еднозначно определени. В случай, че това не е възможно, няма пречка да бъдат изисквани пълни преписи от съставените испански актове за гражданско състояние. 

Общинският орган по гражданско състояние в Република България, който ще извърши регистрация на гражданското събитие и вписването му в Регистъра на населението, може да изиска превод на многоезичното извлечение, който превод следва да бъде заверен от фирма за заверки и легализации.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация