Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Дания, Копенхаген, Посолство на Република България

Консулски услуги,извършвани в посолството на Република България в Копенхаген

 1. Приемно време на консулската служба при посолството на Република България в Кралство Дания

Приемното време на консулската служба при посолството на Република България в  Кралство Дания е:

Понеделник – 09.00-12.00 ч.

Вторник – 09.00 – 12.00 ч.

Сряда – 12.30 - 15.30 ч.

Четвъртък– 09.00 – 12.00 ч.

Петък – 09.00 -12.00 ч.

Посоченото приемно време се отнася за работните дни на Посолството на Република България в Копенхаген.

Услугите, предоставяни в консулската служба са: приемане на заявления за издаване на български лични документи (БЛД), в т.ч. лични карти, паспорти и временни паспорти, подаване на декларации за изгубени/откраднати/повредени БЛД, получаване на готови БЛД и др., извършване на нотариални удостоверявания и други консулски услуги, в т.ч. приемане на заявления за визи, заявления, свързани с българско гражданство, заявления до ДАБЧ за издаване на удостоверения за български произход, заявления за издаване на свидетелства за съдимост, заявления за регистрация на граждански събития (раждане, брак, смърт) и др.

Приемът се осъществява само след предварително записани дата и час на телефонните линии на посолството (+45 39630001 и +45 39630003) или на електронен адрес: [email protected]. При необходимост от спешно и неотложно консулско съдействие, всеки случай се разглежда индивидуално след контакт с посолството на телефона за връзка в спешни случаи: +45 41 27 62 51. 

Молим гражданите предварително да се информират на интернет сайта ни и/или по телефона по интересуващите ги въпроси, за да разполагат с всички необходими документи при посещението си в консулската служба.

С цел по-добро и бързо обслужване, препоръчваме на гражданите да идват с предварително попълнени заявления и готови текстове на пълномощни, декларации и проч., като само подписите бъдат полагани пред консулското длъжностно лице.

Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва, без изключение, само безкасово, с карта чрез POS-терминал.

Дължимите такси за услугите в консулската служба се заплащат чрез карти от типа Dankort/Visa/Visa Electron/VPay,MasterCard/Maestro, JCB и Unionpay.

 1. 2Заверки и легализации

   2.1.  Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ

В консулската служба при посолството може да бъде извършено удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които са съставени на български език, не подлежат на вписване и ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

При удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред консулското длъжностно лице и пред него да подпишат документа. За целта трябва да представят и валидни документи за самоличност - паспорт или лична карта.

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията и др., като договори за прехвърляне на собственост, вкл. върху недвижимо и движимо имущество, договори за продажба на акцци или дялове, декларации за делба, декларации за отказ от вещни права, декларации за отказ от право на ползване, декларации за отказ от наследство, молби за заличаване на ипотека, договори за наем и др.

При пълномощни за прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, както и евентуално декларация-съгласие от съпруг/а във връзка с член 26 от Семейния кодекс (представя се акт за граждански брак).

При пълномощни за прехвърляне на МПС се заверяват подписите и върху два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, както и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД, и евентуално декларация от съпруг/изрично съгласие за прехвърляне на МПС (представя се акт за граждански брак).

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, както и на пълномощни за издаване на лична карта / паспорт на непълнолетни ималолетни лица, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето.

Примерни образци на пълномощни на страницата на МВнР на Република България:

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/formuliari

   2.2.  Заверка на верността на препис от оригинала

В консулската служба се извършва удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да са съставени от български институции. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригиналът и копие на документа. Консулската служба не заверява за вярност с оригинала документи, издадени от чуждестранни органи.

   2.3. Легализация и преводи

1.За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от компетентните институции на Дания документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с апостил, поставен от датското Министерство на външните работи. Така оформените документи не се нуждаят от друга форма на легализация и могат да бъдат използвани във всички държави участнички в Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (Република България и Дания са се присъединили към Конвенцията).

Оформените с апостил документи трябва да бъдат снабдени със заверен превод на български език по един от двата посочени по-долу начини:

- от определените като правоспособни преводачи от датски/английски език към консулската служба на посолството на основание на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Контактите на правоспособните преводачи мога да бъдат намерени тук: https://www.mfa.bg/embassies/denmark/843

-  от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи - извършените в България преводи се заверяват от нотариуси, по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа, поддържан от Министерството на външните работи, може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

 1. Документи, издадени от датските общини като акт за раждане, акт за брак и акт за смърт, могат да бъдат признати от българските общини ако бъдат снабдени само с многоезично стандартно удостоверение (BILAG), издадено по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета.

 

 1. 3Български лични документи

   3.1.  Подаване на заявление

Българските граждани, пребиваващи в Дания, могат да заявят издаване на лична карта и паспорт чрез посолството на Република България в Копенхаген.

За целта следва да бъде подадено заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец.

Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи.

Други необходими документи: Предходна лична карта/паспорт (оригинал).

В случай, че се заявява издаване на първа лична карта, се представя валиден документ за самоличност и удостоверение за раждане (оригинал). При издаване на първа лична карта на непълнолетни лица между 14 и 18 г., при подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи свой документ за самоличност (лична карта или паспорт).

За заявяване издаването на паспорт на малолетни и непълнолетни лица задължително се изисква присъствието и подписите и на двамата родители с валидни документи за самоличност. Към заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ се прилага акт за раждане на лицата под 18 години и предходния документ за самоличност на малолетното или непълнолетното лице.

При отсъствие на родител, подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:

1 влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

 1. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите;
 2. акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.
 3. удостоверение за раждане с отбелязване, че бащата е неизвестен.

   3.2.  Получаване

Български личен документ се получава лично, по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му. При получаване на български личен документ заявителят или упълномощен от него представител попълва собственоръчно на указаното място имената си, дата и място на получаване на документа и полага подпис пред длъжностното лице. Задължително се връща и старият документ от същия вид.

Гражданите, които имат необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в предходния им паспорт, могат да го задържат, като подадат искане по образец. Те са длъжни да върнат документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост от задържането му.

Българските лични документи на малолетни и непълнолетни лица се получават от двамата или от единия родител или от упълномощено от двамата родители лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, посочено от родителите при подаването на заявлението.

Получаване на издадените нови лични карти и паспорти може да стане и в България чрез упълномощено лице, данните на което са вписани в заявлението за БЛД при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали документите са издадени, може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification).

   3.3.Срокове

Срокът за получаване на български лични документи (лична карта и паспорт), заявени в българските консулски и дипломатически представителства в чужбина по обикновената процедура, е до 45 дни.

Заявление за бързо издаване на български лични документи в срок до 30 дни се приема, ако гражданите са заплатили двойна такса по Тарифа 3 и Тарифа 4 и желаят да използват услугата "препращане чрез куриерска фирма от МВнР до Посолството в Копенхаген" и са заплатили за нея.

За целта предварително следва да бъдат преведени 39,32* евро по посочената долубанкова сметка на лицензираната куриерска фирма DHL, с която МВнР има договор:

DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

 1. В евро:

 

Beneficiary:                                             DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiary’s IBAN No:                            BG40UNCR70001523563800

Beneficiary’s Bank:                                 UniCredit Bulbank AD

BIC/SWIFT Code:                                               UNCRBGSF

Beneficiary’s Bank Address:                   7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

 

 1. В лева:

Beneficiary:                                             DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiary’s IBAN No:                            BG94UNCR70001523563798

Beneficiary’s Bank:                                 UniCredit Bulbank AD

BIC/SWIFT Code:                                                UNCRBGSF

Beneficiary’s Bank Address:                   7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

В графа „Основание за плащане” в платежното нареждане задължително следва да се попълни, че плащането е за лична карта/паспорт и имената на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност задължително следва да се попълни: BDSCopenhagen и трите имена на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност. Услугата може да бъде заплатена само веднъж, а от нея могат да се възползват до 8 души (например членовете на едно семейство, близки или приятели).

Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал или да бъде изпратено в сканиран вид на имейл [email protected]

Обръщаме внимание, че услугата за доставяне на българските документи за самоличност чрез куриерска фирма DHL от МВнР до Посолството в Копенхаген включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност, за което се начислява допълнително такса по Тарифа 3 и Тарифа 4.

Заявление за бързо издаване на лична карта може да се подаде в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина само в случаите на подмяна на лична карта, но не и за първа лична карта.

   3.4.  Изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ гражданите са длъжни да подадат в срок до 3 дни в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина писмена декларация по образец.

  3.5. Административни наказания

Българските лични документи са собственост на българската държава. Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване. При констатирани нарушения по смисъла на Закона за българските лични документи на гражданите се налагат и събират глоби съгласно чл. 80 и чл. 81 от Закона.

   3.6. Временен паспорт

А) Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Срокът на валидност на временния паспорт е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България и не може да надвишава 12 месеца.

Необходими документи:

 1. Попълнено заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец
 2. Документи за установяване самоличността на гражданина:

-   удостоверение за раждане (по възможност в оригинал)

-   копия на изгубените / откраднатите документи

-   документ от датската полиция за изгубени или откраднати документи. При загубени или откраднати паспорт и лична карта се подава и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, ако такава вече не е била подадена от гражданина.

-   СУМПС, в случай че има такова;

-   ако гражданинът разполага с български документи за самоличност с изтекла валидност или повредени, същите се представят в оригинал.

-   идентификационни документи, издадени от чуждестранни органи.

-   по изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя.

-   при заявяване издаването на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал). В този случай задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят свои валидни документи за самоличност (лична карта или паспорт).

Временният паспорт се издава в срок до 3 работни дни.

В случай че заявителят не се яви да получи заявения от него временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

Б) Временен паспорт на новородено дете, на което поне единият родител е български гражданин, преди детето да е получило българско удостоверение за раждане, се издава за срок, необходим за пътуването му до България с оглед финализиране на процедурата за регистрация на детето.

Необходими документи:

- Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец, което се подписва от двамата родители в присъствието на консулското длъжностно лице.

- Валидни лична карта/паспорт на майката и на бащата в оригинал.

- Акт за раждане от датската община или църква (Personattest/Personal Certificate);

- Удостоверение за месторождение (Bekræftelse af fødested / Confirmation of Place of Birth) или Информация относно раждането (Fødselsoplysninger/ Birth Information). Тези два документа съдържат информация за пола на детето, която липсва в датския акт за раждане. Ако по някаква причина нито един от двата придружителни документа не може да бъде набавен, то гражданите следва да изискат какъвто и да било друг документ от компетентните местни институции, който указва пола на детето им и е снабден с подпис и печат.

- Многоезично  приложение за България (Bilag 1), което по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент освобождава от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС, като освобождава и от необходимостта от превод на документа

Важно!

Ако документите за гражданско състояние не са снабдени с Многоезично  приложение за България (Bilag 1), те трябва да бъдат снабдени с апостил от датското Министерство на външните работи - https://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation-frontpage/ и преведени на български език от заклет преводач към посолството или в България.

 1. 4Гражданско състояние

   4.1. Раждане, брак и смърт в чужбина

Относно регистрирането в България на актовете за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина, моля консултирайте основната страница на МВнР в раздел „Консулски услуги зад граница“, подраздел „Гражданско състояние“ (http://www.mfa.bg/bg/pages/53/index.html).

А) За регистриране на раждане на дете на български гражданин в Дания е необходимо гражданите да се снабдят с:

 1. Акт за раждане – Personattest, придружен с
 2. Удостоверение за месторождение (Bekræftelse af fødested / Confirmation of Place of Birth) или Информация относно раждането (Fødselsoplysninger/ Birth Information). Тези два документа съдържат информация за пола на детето, която липсва в датския акт за раждане;
 3. Многоезично стандартно удостоверение (BILAG I - FØDSEL), издадено по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета

И трите документа се издават от църквата в Дания, като следва да бъдат на хартиен носител, с оригинални подписи и печати. Данните за контакт на отделните църковни общини можете да намерите на адрес https://sogn.dk/

 Важно!

Във връзка с изменения на Закона за гражданската регистрация се създава възможност българските граждани, родени извън територията на Република България, да поискат по административен ред бащиното им име да бъде вписано в българския им акт за раждане, ако то липсва в акта за раждане, съставен от чуждестранните компетентни органи. Вписването се извършва с писмено заявление от родителите им.

Б) За регистриране на сключен от български гражданин брак в Дания са необходими следните документи:

 1. Удостоверението за брак (документа Vielsesattest) в оригинал или оригинален дубликат, придружен с
 2. Удостоверение за промяна на име (ако има промяна), Bekræftelse pånavneændringen);
 3. Многоезично стандартно удостоверение (BILAG IV - ÆGTESKAB), издадено по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета.

Документите се издават от църквата в Дания, като следва да бъдат на хартиен носител, с оригинални подписи и печати. Данните за контакт на отделните църковни общини можете да намерите на адрес https://sogn.dk/

В) За регистрирането на смърт на български гражданин в Дания са необходими:

 1. документът Personattest, придружен с
 2. многоезично стандартно удостоверение (BILAG III - DØD), издадено по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета.

   4.2 Издаване на български документи за гражданско състояние

В посолството могат да бъдат издадени дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НРГС) за граждански събития, настъпили след 01.01.2000 г.

Необходими документи:

 1. молба в свободен текст от заинтересованите лица;
 2. валидни лична карта или паспорт (в оригинал).

Право да заявят издаването и да получат документите по гражданско състояние имат:

-за акт за раждане – лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законни представители;

- за акт за сключен граждански брак – страните по акта;

- за акт за смърт – наследниците на починалото лице.

Извлеченията  могат да се издават и на трети лица, изрично упълномощени от лицата, имащи право да ги получат.

За заявяване издаването на дубликати/преписи относно граждански събития от преди 01.01.2000г., се запазва старият ред, а именно - молба на лицето, чрез посолството до съответната община за издаване на искания документ. По същия начин се процедира и ако гражданите желаят издадените документи да бъдат снабдени с апостил.

 1. 5. Българско гражданство

Чрез посолството на Република България в Копенхаген могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за:

 • придобиване на българско гражданство
 • установяване наличието на българско гражданство
 • възстановяване на българско гражданство
 • освобождаване от българско гражданство

Повече информация за различните процедури и изискуемите документи можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на РепубликаБългария (Министерство на правосъдието - Република България (government.bg)), както и на телефоните на посолството.

В посолството на Република България в Копенхаген могат да се подават заявления за издаване на удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). За повече информация: Въпроси и отговори (government.bg)

 1. Свидетелства за съдимост

В посолството на Република България в Копенхаген се приемат заявления за издаване на свидетелства за съдимост на български граждани и чужденци, пребивавали на територията на Република България.

Необходими документи:

 • молба за издаване на свидетелства за съдимост;
 • валиден документ за самоличност (лична карта/паспорт) в оригинал;
 • акт за раждане в оригинал (само за чуждите граждани).

Издаване на свидетелство за съдимост може да бъде поискано и за друго лице, когато то е за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, или жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.

Когато заявлението се подава за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, се изисква и удостоверение за наследници.

Когато свидетелството се заявява за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра се представя изрично писмено пълномощно, а когато се заявява за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.

Готовите свидетелства за съдимост могат да бъдат снабдени с апостил, ако гражданинът поиска това и заплати съответната такса. Свидетелствата за съдимост се получават от посолството. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

 1. Адресна регистрация в Република България

Заявяването на постоянен и настоящ адрес може да се осъществи и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. За извършване на адресната регистрация и издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес чрез ДП/КП на Република България в чужбина лицето представя:

 • Акт за раждане;
 • Документ, удостоверяващ семейното положение на лицето /акт за брак,  удостоверение за семейно положение или друг документ/;
 • Анкетна карта за вписване в регистрите на населението;
 • Заявление за постоянен адрес;
 • Адресна карта за настоящ адрес;
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение по чл. 37 от ЗБГ;
 • Документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;
 • Писмено съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Ако изборът на адрес в България се прави за първи път от лица, получили българското си гражданство, то те трябва да представят акта си за раждане и удостоверението за семейно положение със съответните заверки с апостил и превод на български език.

 1. 8. Такси

За извършване на предоставяните консулски услуги посолството на Република България в Копенхаген събира дължими такси по Тарифи № 1, № 3, № 4 и №5 към Закона за държавните такси съгласно заповед на ръководителя на дипломатическото представителство.

Таксите се събират в датски крони.

Таксите се заплащат с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението.

Таксите  се заплащат със 100 на сто увеличение, когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението.

 1. Такси за издаване на български лични документи

 

вид на услугата

Такса по Тарифа 3

Такса по Тарифа 4

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице от 14 до 16- годишна възраст (за първа лична карта)

150 дкк

0 дкк

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице от 14 до 18-годишна  възраст

150 дкк

53 дкк

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице от 18 до 58-годишна възраст (валидност 10 г.)

150 дкк

75 дкк

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице от 58 до 70-годишна възраст (безсрочна)

150 дкк

45 дкк

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице, което е навършило 70-годишна възраст (безсрочна)

150 дкк

0 дкк

Приемане на заявление за издаване на  лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и на 50%

150 дкк

15 дкк

Приемане на заявление за издаване на паспорт на лица до 14-годишна възраст (за първи паспорт)

150 дкк

45 дкк

Приемане на заявление за издаване на паспорт на лица до 14-годишна възраст (за втори и следващ паспорт)

150 дкк

83 дкк

Приемане на заявление за издаване на паспорт на лица от 14 до 58-годишна възраст

150 дкк

158 дкк

Приемане на заявление за издаване на паспорт на лица от 58 до 70-годишна възраст

150 дкк

83 дкк

Приемане на заявление за издаване на паспорт на лица над 70-годишна възраст

150 дкк

45 дкк

Приемане на заявление за издаване на  паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и на 50%

150 дкк

15 дкк

Приемане на заявление за издаване на временен паспорт

375 дкк

0 дкк

Приемане на заявление за издаване на временен документ за пътуване на гражданин на ЕС, който не е български гражданин

150 дкк

0 дкк

Приемане на заявление за  издаване на Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец

900 дкк

0 дкк

Приемане на  заявление за издаване на дипломатически или служебен паспорт

150 дкк

180 дкк

 

БАдмистративни и нотариални  услуги:

Вид на услугата

Такса по

Тарифа № 3

Издаване на удостоверения, служебни бележки, сертификати и други

75 дкк

Други административни и консулски услуги

38 дкк

Удостоверяване на подпис и/или за потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български учреждения

113 дкк

Удостоверяване от МВнР на подпис и/или за потвърждаване на истиността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български учреждения (чрез  Апостил)

113 дкк

Удостоверяване от МВнР на подпис и/или за потвърждаване на истиността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от чужди ДП/КП (легализация)

150 дкк

Удостоверяване от МВнР на подпис и/или за потвърждаване на истиността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от чуждестранни учреждения (легализация)

150 дкк

Преводи на документи и частни книжа от датски на български език (при наличие на административен капацитет, за всяка страница; до 3 екз., а всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод)

150 дкк

(до 3 работни дни)

Преводи на документи и частни книжа от български на датски език (при наличие на административен капацитет, за всяка страница; до 3 екз., а всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод)

225 дкк

(до 3 работни дни)

Преводи на документи и частни книжа от английски на български език (при наличие на административен капацитет, за всяка страница; до 3 екз., а всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод)

75 дкк (до 3 работни дни)

Преводи на документи и частни книжа от български на английски език (при наличие на административен капацитет, за всяка страница; до 3 екз., а всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод)

113 дкк (до 3 работни дни)

Удостоверяване на подпис върху частен документ, в т.ч. удостоверяване на подписа на преводачите на посолството

113 дкк

Удостоверяванена датата, съдържанието и подпис на частен документ, който не подлежи на вписване – за първа страница

225 дкк

Удостоверяванена датата, съдържанието и подпис на частен документ, който не подлежи на вписване – за втора и всяка следваща страница

113

Удостоверяване на верността на препис или извлечение от документи и книжа – за първа страница

75 дкк

Удостоверяване на верността на препис или извлечение от документи и книжа - за втора и всяка следваща страница

38 дкк

За извършване на  нотариално завещание

1500 дкк

Съдействие за установяване на наследство в чужбина

375 дкк

Съдействие за издирване в чужбина на лице

150 дкк

В) Услуги във връзка с гражданско състояние

Вид на услугата

Такса по Тарифа № 3

Съдействие за издаване на дубликати, преписи или извлечения на документи по гражданско състояние от български органи по гражданско състояние

150 дкк

(за всеки документ)

Обявяване на  събития по гражданско състояние (раждане, брак, смърт) и съставяне на актове по гражданско състояние, предназначени за първична регистрация

0 дкк

Издаване на дубликати, преписи или извлечения на документи по гражданско състояние на базата на осъществен достъп до НРГС (за събития по гражданско състояние след 01.01.2000 г., за които компетентната община в България е съставила акт, който фигурира в регистъра)

75 дкк

Подаване на заявление за избор на постоянен адрес в Република България

75 дкк

 1. 8. Отговори на често задавани въпроси

- В дипломатическите и консулските представителства на Република България в страните членки на ЕС, в т.ч. и в посолството в Копенхаген, не се приемат заявления за подмяна на български свидетелства за управление на МПС. Българските граждани, които постоянно пребивават в Дания, т.е. имат адресна  регистрация, CPR номер и жълта карта, следва да си сменят българката шофьорска книжка с датска шофьорска книжка в общината по постоянен адрес в Дания.

- В посолството на Република България в Копенхаген не могат да бъдат сключвани граждански бракове нито между двама български граждани, нито между български гражданин и гражданин на Дания или на трета държава. На територията на Дания е допустимо единствено сключването на граждански брак пред компетентните местни органи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация