Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Беларус, Минск, Посолство на Република България

Списък на заклетите преводачи, акредитирани към КС

Заповед 51/30.09.2022 г., определяща заклетите преводачи, акредитирани към посолството в Минск

На основание т. З и т. 4 на Заповед № 95-00-391 от 28.05.2019 г. на Министъра на външните работи във връзка с преводи, извършвани от външни заклети преводачи и на основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в сила от 01.01.1983 г.:

1. Преводачите, с които работи КС на Р България в Минск, се определят със заповед на ръководителя на консулското представителство след като подадат заявление до него и са представили оригинали и нотариално заверени копия на един от следните документи, посочени в Заповед № 95-00-391 от 28.05.2019 г. на Министъра на външните работи, като доказателство за това, че отговарят на определени изисквания за признаване степента „владеене” на руски (белоруски) език:

  • Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална степен „бакалавър” по руски (белоруски) език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от дипломата не е по-нисък от „много добър 4,50”
  • Диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на руски (белоруски) език в чуждестранно висше учебно заведение.
  • Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по руски (белоруски) език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „много добър 4,50”.
  • Диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучаване на руски (белоруски) език не по-малък от 800 учебни часа.
  • Документ за завършено средно образование в чужбина или училище на чужда държава в България на руски (белоруски) език, на който следва да е водено обучението в даденото средно училище през последните три години преди дипломирането.
  • Документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на руски (белоруски) език със срок на редовно обучение не по-малък от една година.
  • Сертификат за успешно положен в Република България или чужбина изпит за владеене на руски (белоруски) език за ниво С1 и С2 на Европейската езикова рамка.
  • Заверено копие на международно признат сертификат за степен „владеене” на руски език — издаден от Руски културен институт.

Горепосочените документи се представят еднократно заедно с оригиналните дипломи и сертификати за владеене на езика, като заедно с тях се представя и образец на подписа на преводача и декларация за неговата отговорност по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа на преводача /ако не се подписва пред КДЛ на представителството/.


ОПРЕДЕЛЯМ:

г-жа Ольга Кулеш за преводач от руски на български език и от български на руски език, чиито подпис може да бъде заверяван в Консулската служба към посолството в Минск.

Подписът на горепосочения преводач да бъде заверяван съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с постановление на Министерски съвет № 189/05.09.2018 г. (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 13.10.2018 г.).

Настоящата заповед отменя всички предходни заповеди, издадени в тази връзка и влиза в сила от 30.09.2022 г.

С тази заповед да бъде запознат КДЛ, както и всички сътрудници на Консулската служба в Минск.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация