Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Косово, Прищина, Посолство на Република България

Приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

16 Април 2020 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Република Косово обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2021 година.

 

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Република Косово са:

 • осигуряване на приобщаващо и качествено образование, вкл. чрез подобряване на училищната инфраструктура;
 • подкрепа за осигуряването на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги.

 

 1. Цели и обхват на проектите:
 • съдействие за подобряване на условията за образование и обучение, и на достъпа до приобщаващо качествено образование, в т.ч. и чрез изграждане на образователна инфраструктура;
 • повишаване на квалификацията на преподавателите, на качеството на преподавания учебен материал и на учебните резултати на учениците;
 • усъвършенстване на комуникационните възможности на децата/учениците и способностите им за критическо мислене;
 • осигуряване на универсално здравно покритие, чрез подобряване на условията за предоставяне на качествени здравни услуги.

 

 1. Целеви групи:
 • деца, ученици и преподаватели/възпитатели от образователни институции/училища и детски градини;
 • уязвими категории лица (хора с увреждания, представители на маргинализирани общности и др.);
 • граждани от населени места с недостатъчно развита здравна инфраструктура.

 

 1. Очаквани резултати:
 • подобряване на материалната база на училищните и на възпитателните учреждения, насочено към повишаване на качеството на преподавания материал, а от там и към по-добрата подготовка на учениците за пазара на труда;
 • повишаване на благоденствието на гражданите чрез предлагане на качествени здравни услуги в близост до тяхното месторождение;
 • създаване на условия за устойчиво и приобщаващо социално-икономическото развитие;
 • утвърждаване на доброто име и на международния авторитет на Република България.

 

 1. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е 30 000 лв.

4.3. Осигурено от кандидата съ-финансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 

 1. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2021 г. и не по-късен от 30 ноември 2021 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2021 г.

 

 1. Допустими кандидати:
 • първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Република Косово;
 • общини и техни обединения;
 • образователни, здравни и социални институции;
 • международни и местни неправителствени организации;
 • международни хуманитарни организации.

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 

 1. Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;
 • да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
 • да са в рамките на стойността на проекта;
 • да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

 • изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;
 • дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие и Насоките за визуална идентичност и графичен лого стандарт са публикувани на сайта на МВнР.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

С официалната помощ за развитие ще бъдат финансирани дейности, допринасящи за укрепване на публичните институции в Република Косово, отговорни за разработване и прилагане на националната политика в приоритетните области и целящи да съдействат за засилване на тяхната прозрачност, отговорност и ефективност, както и такива допринасящи за укрепване и развитие на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие, например:

 • разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;
 • провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на Косово;
 • организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции и др.

Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата в съответната област и повишаване потенциала на обектите чрез доставка на оборудване и материали, строителни работи, възстановяване, подновяване, рехабилитация, мерки за запазване и подобряване на прилежащите сгради и инфраструктура, обществените сгради и други допълващи обекти, например:

 • доставка на оборудване и материали, предназначени за обекти държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.
 • строителни работи за подобряване на обекти държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен тук: Формуляр за кандидатстване 2021

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Република Косово може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

 1. Начин и срокове за приемане на проектите:

Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път, като кандидатите попълват и изпращат попълнен, подписан и подпечатан Формуляр за кандидатстване на e-mail: [email protected] във формат pdf и формат word в срок до 10 юли 2020 г.

 

 1. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата.

Посолството на Република България в Република Косово няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

 

 

Приложение 1

 

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

[1] Виж Приложение 1 към обявата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация