Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сърбия, Ниш, Генерално консулство на Република България

Обява за приемане на проектни предложения по линия на Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната за 2022 – 2023 г.

01 Ноември 2022 Новини

Уважаеми сънародници,

 

Министерският съвет на Република България прие Програма за подпомагане на българските организации и медии извън страната за периода 2022 – 2023 г. с общ бюджет от 200 000 лева. Програмата има за цел да допринесе за засилване на обмена на информация, инициативите и взаимовръзките между представители на българските общности в чужбина с научни, културни и образователни дейци в България, както и да доведе до подобрена среда и устойчиви стимули за развитие на българските организации и медии зад граница.

 

Дейностите, които се финансират по програмата са:

 

- Устойчиво медийно отразяване на научни, културни, образователни и обществени инициативи, реализирани от българите извън страната или насочени към тях.

- Разпространение на българския културно-исторически, природонаучен и икономически потенциал сред местното население.

- Отбелязване на традиционни български празници и значими събития от историята и дневния ред на страната, представляващи интерес за сънародниците ни извън България.

- Популяризиране на дейността на българските институции и образователни звена зад граница.

- Повишаване на видимостта на българските организации извън страната.

- Съдействие за запазване и разширяване на обхвата на обучението на български език.

- Отразяване на възможностите за обучение и професионално развитие в България.

- Генериране на дигитално медийно съдържание.

 

Бенефициери

 

Български организации и медии с активна дейност извън страната.

Бенефициерите могат да кандидатстват за една, няколко или за всички допустими дейности.

 

Принципи на финансиране

 

Средствата по одобрените кандидатури се превеждат на бенефициерите по банков път.

 

Допустимо максимално финансиране

 

Максималната стойност на едно финансиране е 10 000 лв.

 

Етапи на финансиране

 

Одобрените кандидатури се финансират авансово в размер 70% от одобрените проектни суми в срок до 10 (десет) дни от сключването на Споразумение за предоставяне на финансова помощ. Окончателното разплащане в размер на 30% от одобрените проектни суми се извършва до 13 декември на съответната година, след представяне в ДКП на доклад от бенефициера за напредъка в дейностите, придружен със съответните отчетни разходооправдателни документи.

 

Процедура

 

Бенефициерът представя следните документи:

 

- Формуляр за кандидатстване, придружен с проектно предложение и приложенията към него, включително и декларация, че кандидатите не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация или не се намират в подобна процедура, съгласно с националните закони и подзаконови актове; не са в открито производство по несъстоятелност или не се намират в подобна процедура, съгласно националните и подзаконови актове.

- Документ за регистрация на бенефициера, съгласно местното законодателство.

- Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициера, изписано на латиница, името на банката, изписано на латиница, SWIFT кода на банката или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата, IBAN или номера на сметката на бенефициера.


Всички необходими документи се предоставят на български език, включително неговите диалектни форми. В случай че оригиналът е на друг език, той се придружава с неофициален превод на български език, заверен от бенефициера.

 

Кандидатурите се подават на хартиен носител в ГК Ниш в срок до 16 ноември 2022 г.

 

Формуляр за кандидатстване - тук.

Подробна информация за Програмата може да четете тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация