Diplomatik misyonlar

Africa

Asia

Australia and Oceania

Europe

North America

South America

Türkiye, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosluğu

Politika

Politika

 

Ulusal Meclis

 

Ulusal Meclis 240 milletvekilinden oluşur. Milletvekilleri nispi sisteme göre doğrudan seçmenler tarafından dört yıllık bir süre için seçilirler. Ulusal Meclis’e girebilmek için partilerin ve seçim öncesi koalisyonların seçimlerde toplam oy sayısının %4’ünden fazlasını toplaması gerekir. Ulusal Meclis’teki milletvekilleri sadece kendi seçim bölgelerini değil, aynı zamanda tüm ulusu temsil eder. Milletvekilleri vicdan ve kanaatlerine göre Anayasa ve mevzuata uygun olarak çalışırlar.

 

Ulusal Meclis, milletvekillerinin katıldığı geçici ve kalıcı komiteleri seçer. Kanunları, kararları, beyannameleri ve bildirileri kabul eder. Ulusal Meclis veya Bakanlar Kurulu’nun her üyesinin bir kanun taslağı çıkarma hakkı vardır. Devlet bütçesi kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır ve sunulur.

 

Hükümet

 

Hükümet (Bakanlar Kurulu), Başbakan tarafından yönetilen ana yürütme organıdır. Bakanlar Kurulu, devletin iç ve dış politikasını yönlendirir ve uygular, kamu düzenini ve ulusal güvenliği sağlar, devlet yönetimini ve silahlı kuvvetleri kontrol eder.

 

Geleceğin başbakanı, en büyük parlamento grubu tarafından aday gösterilir ve ardından cumhurbaşkanı ona hükümeti kurma yetkisi verir. Önerilen Bakanlar Kurulu, hükümetin faaliyetlerini doğrudan kontrol eden Ulusal Meclis tarafından oylanır.

 

Cumhurbaşkanı

 

Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve en fazla iki dönem için beş yılda bir doğrudan seçimle seçilir. Başkan yardımcısı, başkanla aynı zamanda, aynı oyla, aynı usul ve şartlarla seçilir.

 

Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanıdır. Silahlı Kuvvetlerin üst düzey komutanlarını atar, görevden alır ve Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine üst rütbeli subayları terfi ettirir.

 

Cumhurbaşkanı, Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi’nin başkanıdır ve Bulgaristan’a silahlı bir saldırı olması durumunda veya gerekirse ülkenin uluslararası anlaşmalarını yerine getirmek için savaş ilan etme yetkisine sahiptir; Bakanlar Kurulunun talebi üzerine genel veya kısmi seferberlik ilan eder; Ulusal Meclis oturumda değilken ve toplanamıyorken sıkıyönetim veya herhangi bir olağanüstü hal ilan eder; Başbakanı hükümeti kurması için görevlendirir; Ulusal Meclis ve yerel özyönetim organları için seçim tarihini planlar; Ulusal Meclis’in ilgili kararından sonra ulusal referandum tarihini belirler; Parlamento’dan geçen kanunları, Başbakan veya ilgili bakanla birlikte imzaladığı bir kararname ile onaylar.

 

Yerel Yürütme Organları

 

Yerel yürütme organlarının statüsü ve yetkileri, ülkenin bölgesel bölünmesine bağlıdır.

 

Belediye, özyönetimin ana idari-bölgesel birimidir. Her belediyenin politikası bir belediye meclisi tarafından belirlenir ve ekonomik kalkınma, çevre koruma, sağlık hizmetleri, sosyal, eğitimsel, kültürel faaliyetler içerir. Belediye meclisi, ilgili belediyenin yıllık bütçelerini ve kalkınma planlarını kabul eder.

 

Her belediye bir belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Belediye başkanı, belediyenin tüm yürütme faaliyetlerini yönetir, asayişin sağlanmasından sorumludur ve belediye bütçesinin kullanımını organize eder.

 

İl, daha büyük bir idari-bölgesel birimdir. Bu sayede hükümetin yerel politikası merkezi olmayan ve daha etkili bir şekilde yürütülür. Her ili Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir vali yönetir.

 

Yargı Organları

 

Bulgaristan’da yargı organları bağımsızdır. Üç aşamalı bir prosedür temelinde inşa edilmiştir.

 

Yüksek İdare Mahkemesi ve Temyiz Mahkemesi, kanunun alt mahkemelerde uygulanmasını denetler ve icra işlemlerinin kanuna uygunluğuna karar verir.

 

Anayasa Mahkemesi, yasaların ve uluslararası anlaşmaların anayasaya uygun olup olmadığına karar verir.

 

Yargı organlarının faaliyetlerini düzenleyen bir Yüksek Yargı Kurulu kurulmuştur.

 

Anayasa

 

Anayasa, çok partili bir parlamenter sistem ve tüm Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının oy hakkıyla katıldığı serbest seçimler sağlar. Seçimlerden sonra en kalabalık meclis grubu hükümeti kurar. Hükümetin (Bakanlar Kurulu) onaylanması ve olağan yasal düzenlemelerin kabulü için genel meclis çoğunluğu gereklidir. Anayasa değişiklikleri parlamentonun dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilir.

 

 

 

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More