Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Подготовка за присъединяване към ОИСР

Решението за стартиране на процес на преговори за присъединяване на нови членове към ОИСР подлежи на единодушно приемане от Съвета на Организацията, включващ всички страни членки. За приемането на такова решение се отчита както наличието на политически консенсус, така и готовността на страната кандидат, която се оценява на базата на извършен от Секретариата на ОИСР обстоен преглед спрямо общите критерии за членство, съдържащи се в приетия от Съвета през 2017 г. документ Рамка за оценка на бъдещите членове.

При положително решение на Съвета за откриване на преговори със страната кандидат се изготвя Пътна карта за присъединяване, която се утвърждава от Съвета и детайлно очертава необходимите технически прегледи, които предстои да бъдат извършени от отделните комитети на ОИСР в различни области с оглед оценка на степента на готовност на държавата кандидат за прилагане на стандартите и добрите практики на ОИСР в съответствие с правните инструменти на Организацията. В процеса на извършване на прегледите обикновено Организацията отправя серия от препоръки, които страната кандидат да адресира с оглед пълното й приобщаване към стандартите на ОИСР.

При приключването на техническите преговори, Съветът на ОИСР единодушно се произнася относно отправянето на покана за членство към страната кандидат, след което следва сключването на споразумение за присъединяване.

Вижте повече за процеса на разширяване на ОИСР.

С цел подготовка на България за започване на преговори за членство в ОИСР с Решение № 789 на Министерски съвет от 20.12.2017 г.,изм. и доп. с РМС 444/11.06.2021 г., бе създаден специален постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към ОИСР. През 2022 г. във връзка с началото на разговорите за присъединяване координационният механизъм бе укрепен с приемането на Постановление на МС 242 от 11 август 2022 . МКМ се председателства от министъра на външните работи и в него участват представители на министерствата и ведомства, ангажирани със сътрудничеството с ОИСР.

Мерките по подготовката на страната ни са включени в тригодишни Пътни карти, съдържащи конкретни действия по присъединяването към ОИСР. Изтеглете актуалната Национална пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г. 

През последните години, в изпълнение на Плана за действие и на тригодишната национална Пътна карта, България се присъедини към редица правни инструменти на ОИСР и активизира участието си във все по-голям брой комитети и работни групи на ОИСР, като усилията на страната ни са насочени към поддържането на активна позиция и внасянето на добавена стойност в тяхната работа.

На 10 юни 2022 г. на Срещата на Съвета на ОИСР на ниво министри бяха приети пътните карти за присъединяване за петте страни кандидати, сред които и България. С приемането на Пътната карта ОИСР официално постави началото на разговорите за присъединяване на България.  По същество Пътната карта представлява документ, с който Организацията задава параметрите, етапите и условията на процеса на присъединяване.

В изпълнение на Пътната карта на 17 ноември 2022 г. България представи на Генералния секретар на ОИСР Първоначален меморандум, който представлява първа самооценка на съответствието на българското законодателство, политики и практики с действащите правни инструменти на ОИСР. Цялостната самооценка показва, че нашето законодателство, политики и практики са до голяма степен приведени в съответствие със стандартите и правните инструменти на ОИСР.

След представянето на Първоначалния меморандум тематичните комитети на ОИСР започнаха работа по техническите прегледи на българското законодателство, политики и практики чрез активен обмен с ресорните министерства.

През 2023 г. България е получила над 50 въпросника от 27 комитета/работни групи на ОИСР, които бяха попълнени от съответните български институции и изпратени обратно на ОИСР в определените срокове.

Като част от техническите прегледи, през 2023 г. са проведени 17 технически мисии на място в България от комитети на ОИСР.

До края на 2023 г. бяха проведени 16 дискусии по преглед на България от Комитетите и работните групи към тях на Организацията.

На 4 април т.г. Генералният секретар на ОИСР г-н Матиас Корман бе на посещение в София, за да представи официално втория Икономически преглед на България. Ключовите послания от извършения икономически преглед за икономиката и финансите, както и препоръките за страната ни, са обобщени в кратка брошура, която може да намерите тук

На 7-8 юни 2023 г. в Париж се проведе годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри под надслов „Споделени ценности и глобални партньорства“, по време на която бяха официално представени Икономическият преглед на ОИСР за 2023 г. и Програмата на ОИСР за Украйна.  В изказването по време на форума от българска страна бе заявена готовността на България за финансов принос към Програмата на ОИСР за Украйна. България се присъедини към Изявлението на Съвета на министрите на ОИСР, прието на срещата. През август т.г. чрез размяна на писма бе сключено споразумение с ОИСР за предоставяне на 60 000 евро към Програмата.

През м. юли 2023 г. се проведе заседание на Междуведомствения координационен механизъм, на което бе взето решение в „Националната пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за периода 2023-2025 г.“ да бъдат включени допълнителни мерки, свързани с констатирана в Първоначалния меморандум и в резултат на техническите прегледи, необходимост от промени в националните практики, политики или законодателство; бяха одобрени „Насоки за участието на български представители в заседанията на работните органи на ОИСР“.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация