Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност: „Държавен експерт” – една щатна бройка, отдел „Национален визов център”, дирекция „Консулски отношения”

02 Март 2021 Кариери

Министерството на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители /приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., обн. ДВ, бр.97 от 10.12.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г./, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на свободна  длъжност:

„Държавен експерт”, отдел „Национален визов център”, дирекция „Консулски отношения”.

 Описание на длъжността:

Прилагане на визовия режим и реализация на визовата и миграционната политика на Република България участва в процеса на въвеждане в националното законодателство и предприемане на национални мерки по прилагането на регламенти и други нормативни актове на ЕС в областта на Шенгенското законодателство.

Размерът на основната заплата за длъжността ще бъде определен от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 720 лв.  до 3500 лв.

 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатите следва:

 • Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава – членка на Европейския съюз;
 • Да притежават завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионална област: социална, хуманитарна, икономическа, техническа и др.;
 • Да владеят най-малко един чужд език;
 • Да притежават компютърна грамотност MS Office;
 • Да не страдат от хронично психическо заболяване;
 • Да притежават минимален професионален опит – 5 години или минимален ранг за държавен служител – II младши;
 • Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Първи етап:
 • Тест.
 1. Втори етап:
 • Интервю.

Източници за подготовка:

 • Закон за чужденците в Република България (Обн. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998., последно изменение изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.);
 • Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., последно изменение изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.);
 • Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, сила от 04.08.2011 г. ,приета с ПМС № 198 от 11.07.2011 г.;
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства ( Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., последно изменение изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.)
 • Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване;
 • Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г.
 • Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс);
 • Устройствен правилник на Министерството на външните работи (обн. ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., последно изменение обн. ДВ, бр. 72 от 14 август 2020 г.);

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Първи етап:
 • Решаване на тест.
 1. Втори етап:
 • Интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 2. Декларация от кандидата, че е български гражданин и няма друго гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (обн. ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., посл. изм. обн. ДВ, бр.28 от 2019г.); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;
 4. Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици (степента „владеене” се доказва в съответствие с Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, изд. от Министъра на външните работи (обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.);
 5. Оригинал и копие на удостоверение, издадено вследствие на извършен преглед в специализирано психиатрично заведение, че кандидатът не страда от хронично психическо заболяване (оригиналът на удостоверението ще бъде върнат на кандидата след сверяване на верността на съдържанието с копието на документа); удостоверението следва да бъде издадено не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на подаване на заявлението;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 7. Декларация или сертификат за притежавани компютърни умения.

Необходимите документи за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в приемната на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 от 15:30 до 16:30 часа или по електронен път на имейл адрес: [email protected] , като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията по т. 2 от необходимите документи, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на Обявлението за конкурса.

Мястото за поставяне на Обявлението и обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса е Пропускът за посетители на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 и интернет страницата на МВнР.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация